ReadyPlanet.com


ค่าชดเชยพิเศษกรณีถูกเลิกจ้าง


ขอคำปรึกษา

ทำงานมา 7 ปีเศษ และกำลังถูกเลิกจ้างในเดือนมิถุนายนนี้ บังเอิญอ่านเจอในกฏหมายแรงงานว่านายจ้างที่จะเลิกจ้างลูกจ้างที่ทำงานติดต่อมาเกิน 6 ปีขึ้นไปนั้น จะได้รับค่าจ้างพิเศษ นอกเหนือจากค่าชดเชยปกติ การเลิกจ้างครั้งนี้เป็นการเลิกจ้างเพื่อปรับปรุงหน่วยงาน กระบวนการผลิตผู้ตั้งกระทู้ JR :: วันที่ลงประกาศ 2012-05-31 09:18:57


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3340149)

ค่าชดเชยพิเศษคืออะไร ? ค่าชดเชยพิเศษเกิดขึ้นได้ในกรณีใดบ้าง? เช่น นายจ้างย้ายสถานประกอบกิจการไปตั้ง ณ สถานที่อื่นโดยลูกจ้างไม่สามารถตามไปทำงานด้วยได้เพราะเหตุครอบครัวเดือดร้อน ลูกจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาคือไม่ไปทำงานด้วยและได้ค่าชดเชยพิเศษ อีกกรณีหนึ่งคือนายจ้างปรับปรุงหน่วยงานโดยนำเทคโนโลยีมาใช้แทนคน ต้องปลดคนออก ลูกจ้างจะได้ค่าชดเชยพิเศษเพิ่มจากค่าชดเชยปกติ

        "ค่าชดเชยพิเศษ" คือ เงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเมื่อสัญญาจ้างสิ้นสุดลงเพราะมีเหตุกรณีพิเศษที่กำหนดในกฎหมายคุ้มครองแรงงาน         นอกเหนือจากค่าชดเชยปกติที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเมื่อถูกเลิกจ้างแล้ว กฎหมายคุ้มครองแรงงานยังได้กำหนดให้มีค่าชดเชยพิเศษไว้อีกด้วย ในกรณีต่อไปนี้

        1. ถ้านายจ้างย้ายสถานประกอบกิจการไปตั้งท้องที่อื่นซึ่งมีผลกระทบต่อการดำรงชีพตามปกติของลูกจ้างหรือครอบครัว นายจ้างต้องแจ้งให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนย้าย ถ้าลูกจ้างไม่ประสงค์จะไปทำงานด้วย ลูกจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างได้โดยได้รับค่าชดเชยพิเศษไม่น้อยกว่า 50 % ของอัตราค่าชดเชยปกติ ถ้านายจ้างไม่แจ้งให้ลูกจ้างทราบการย้ายสถานประกอบกิจการล่วงหน้า นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 30 วัน

        2. ถ้านายจ้างจะเลิกจ้างลูกจ้างเพราะเหตุปรับปรุงหน่วยงาน กระบวนการผลิต การจำหน่าย หรือการบริการอันเนื่องมาจากการนำเครื่องจักรมาใช้หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรือเทคโนโลยี ซึ่งเป็นเหตุให้ต้องลดจำนวนลูกจ้างลง ให้นายจ้างแจ้งวันที่จะเลิกจ้าง เหตุผลของการเลิกจ้าง และรายชื่อลูกจ้างต่อลูกจ้างและพนักงานตรวจแรงงานทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนวันที่จะเลิกจ้าง ถ้านายจ้างไม่แจ้งแก่ลูกจ้างที่จะเลิกจ้างทราบล่วงหน้า หรือแจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 60 วัน นอกจากต้องจ่าค่าชดเชยปกติแล้ว นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 60 วัน และในกรณีที่นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างเพราะเหตุปรับปรุงหน่วยงานนี้นะครับ ถ้าลูกจ้างนั้นทำงานติดต่อกันเกิน 6 ปีขึ้นไป นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยพิเศษเพิ่มขึ้นจากค่าชดเชยปกติ ไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 15 วันต่อการทำงานครบ 1 ปี แต่ค่าชดเชยพิเศษนี้รวมแล้วต้องไม่เกินค่าจ้างอัตราสุดท้าย 360 วัน

ผู้แสดงความคิดเห็น * วันที่ตอบ 2012-07-24 11:28:13[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล