ReadyPlanet.com


นิติกรรมที่ไม่ได้รับความยินยอมจากคู่สมรส


ผมมีเรื่องรบกวนสอบถามเพิ่มเติมหากไม่ เป็นการรบกวนช่วยตอบเพื่อเป็นความรู้ด้วยนะครับคือ
1.หากเรามีทะเบียน สมรสอยู่ยังไม่ได้ทำการจดหย่า แล้วเราไปทำสัญญาซื้อบ้าน  และสัญญากู้เงินโดยทำนิติกรรมคนเดียวไม่มีลายเซ็นต์คู่สมรส  จะมีผลอย่างไรบ้างครับ
   และหากธนาคารตรวจพบว่าเราไม่ได้แจ้งว่ามีทะเบียนสมรสอยู่ธนาคารมีสิทธิ์  ยกเลิกสัญญาได้หรือไม่  และหากได้เงินที่ชำระไปแล้วจะได้คืนหรือไม่อย่างไร
2.หากต้องการดำเนินการ โดยที่ไม่อยากให้เข้ามายุ่งเกี่ยวแต่ยังไม่มีเอกสารหย่าสามารถทำอย่างไรได้ บ้างครับ
ขอบคุณล่วงหน้าอย่างมาก ที่กรุณาตอบ


ผู้ตั้งกระทู้ bun :: วันที่ลงประกาศ 2010-05-12 21:32:39


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3192076)

1. การซื้อ กฎหมายไม่ได้บัญญัติให้ต้องได้รับความยินยอมของคู่สมรส ดังจึงสามารถกระทำได้ครับ

    สัญญากู้ยืมเงินก็เช่นเดียวกันครับ เว้นแต่การกู้ยืมเงินที่ต้องนำทรัพย์ไปจำนอง การจำนองต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรสครับ มิฉะนั้น อาจถูกคู่สมรสฟ้องเพิกถอนนิติกรรมจำนองนั้นได้

2.  เมื่อไม่มีกฎหมายบังคับไว้ตามข้อ 1 จึงไม่มีผลแต่อย่างใดครับ


มาตรา 1476 สามีและภริยาต้องจัดการสินสมรสร่วมกันหรือได้รับความ ยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่ง ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ขาย แลกเปลี่ยน ขายฝาก ให้เช่าซื้อ จำนอง ปลดจำนอง หรือ โอนสิทธิจำนองซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ที่อาจจำนองได้
(2) ก่อตั้งหรือกระทำให้สุดสิ้นลงทั้งหมดหรือบางส่วนซึ่งภาระจำยอม สิทธิอาศัย สิทธิเหนือพื้นดิน สิทธิเก็บกิน หรือภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์
(3) ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เกินสามปี
(4) ให้กู้ยืมเงิน
(5) ให้โดยเสน่หา เว้นแต่การให้ที่พอควรแก่ฐานานุรูปของครอบครัว เพื่อการกุศล เพื่อการสังคม หรือตามหน้าที่ธรรมจรรยา
(6) ประนีประนอมยอมความ
(7) มอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย
(8) นำทรัพย์สินไปเป็นประกัน หรือหลักประกันต่อเจ้าพนักงานหรือศาล


การจัดการสินสมรสนอกจากกรณีที่บัญญัติไว้ในวรรคหนึ่ง สามีหรือภริยา จัดการได้มิต้องได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่ง

 

มาตรา 1480 การจัดการสินสมรสซึ่งต้องจัดการร่วมกัน หรือต้องได้รับ ความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่งตาม มาตรา 1476 ถ้าคู่สมรสฝ่ายหนึ่งได้ ทำนิติกรรมไปแต่เพียงฝ่ายเดียว หรือโดยปราศจากความยินยอมของคู่ สมรสอีกฝ่ายหนึ่ง คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งอาจฟ้องให้ศาลเพิกถอนนิติกรรม นั้นได้ เว้นแต่คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งได้ให้สัตยาบันแก่นิติกรรมนั้นแล้ว หรือ ในขณะที่ทำนิติกรรมนั้นบุคคลภายนอกได้กระทำโดยสุจริตและเสียค่า ตอบแทน


การฟ้องให้ศาลเพิกถอนนิติกรรมตามวรรคหนึ่ง ห้ามมิให้ฟ้องเมื่อพ้น หนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รู้เหตุอันเป็นมูลให้เพิกถอนหรือเมื่อพ้นสิบปีนับแต่ วันที่ได้ทำนิติกรรมนั้น

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ลีนนท์ วันที่ตอบ 2010-05-12 21:35:58


ความคิดเห็นที่ 2 (3192078)

อ่านเพิ่มเติมได้ที่

 

http://www.peesirilaw.com/index.php?lay=boardshow&ac=webboard_show&WBntype=1&Category=peesirilawcom&thispage=46&No=1171903

 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ลีนนท์ วันที่ตอบ 2010-05-12 21:38:39[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล