ReadyPlanet.com


เลิกจ้างไม่เป็นธรรม


ผมโดนเลิกจ้างโดยวิธีไม่ต่อสัญญาบอกให้เหตุผลว่า "ยุบหน่วยงานและจะจ้างบริษัทจากภายนอกเข้ามาดูแลแทน" โดยผมทำงานตำแหน่งช่างไฟฟ้า ดูแลระบบ ปรับอากาศและด้านฝ่ายอาคารสถานที่ทั้งหมดด้วย โดยการทำงานต่อสัญญาเป็นปีต่อปี (1 ปี ทำสัญญาต่อ 1 ครั้ง) ทำงานต่อเรื่อยมาเป็นเวลา 8 ปีกว่าๆ แต่ปัญหาจริงๆคือ ผมทำงานที่สถานศึกษา โครงการการศึกษานานาชาติสาธิตเกษตร ซึ่งเคยได้ยินมาว่าหากเป็นหน่วยงานของรัฐนั้น ไม่สามารถฟ้องร้องอะไรได้เลยใช่หรือไม่ และความเสียหายที่เกิดขึ้นทำให้ผมต้องยอมรับกับมันเท่านั้นเหรอครับ โดยสถานที่ทำงานผมเป็นโครงการที่แยกตัวออกมาจากโรงเรียนสาธิตเกษตร ใช้เงินจากรายได้ของตัวเลี้ยงตัวเอง มีการให้เงินเดือนที่สูงกว่าคือ ให้ปริญญาตรีสตาร์ท 10,000- บาท การปรับขั้นสำหรับเจ้าหน้าที่ขั้นละ 1,000- บาท ทำงานครบ 5 ปีมีโบนัสให้ 1 เดือน ครบ  8  ปีให้โบนัส 2 เดือน ครบ 10 ปี ให้ 3 เดือน ไล่ขึ้นไปเรื่อยๆ  อยากรู้จริงๆครับ ผมไม่สามารถทำอะไรได้เลยใช่มั๊ยครับ จริงๆผมอยากได้ความเป็นธรรมครับ.ผู้ตั้งกระทู้ เมธา (pee_golfpy-at-hotmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2011-07-25 14:24:27


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3305971)

หน่วยงานของรัฐ

มีลูกจ้างเป็น ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว

ในกรณีของคุณที่ทำสัญญาปีต่อปี อยู่ในประเภทลูกจ้างชั่วคราว ทำสัญญาจ้างปีต่อปี ซึ่งจะไม่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 หรือ พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ ครับ ดังนั้นการทำสัญญาจ้างปีต่อปีเป็นไปในลักษณะสัญญาทางปกครองจึงผูกพันตามสัญญาจ้างทุกประการครับ เมื่อเขาไม่ต่อสัญญาให้อีกต่อไปก็อาจเป็นเพราะการจ้างตามสัญญาดังกล่าวเป็นไปตามการจ้างงานตามงบประมาณที่มีอยู่ก็ได้ครับ

โดยสรุปก็ต้องรับสภาพไปตามสัญญาจ้างครับ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ทนายความ ลีนนท์ วันที่ตอบ 2011-09-04 10:32:44


ความคิดเห็นที่ 2 (3306151)

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภาดังต่อไปนี้

 

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติคุ้มครอง แรงงาน พ.ศ. 2541"

 

มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป

 

มาตรา 3 ให้ยกเลิก
(1) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2515
(2) พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2515 (ฉบับที่ 1 ) พ.ศ.2533
 

บรรดากฎหมาย กฎ และข้อบังคับอื่นในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วใน พระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้ พระราชบัญญัตินี้แทน

 

มาตรา 4 พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่
(1) ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วน ท้องถิ่น

(2) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
 

ในอกจากกรณีตามวรรคหนึ่ง จะออกกฎกระทรวงมิให้ใช้บังคับ พระราชบัญญัตินี้ทั้งหมดหรือ แต่บางส่วนแก่นายจ้างประเภทหนึ่ง ประเภทใดก็ได้

 

ผู้แสดงความคิดเห็น * วันที่ตอบ 2011-09-06 09:35:56[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล