ReadyPlanet.com


ปรึกษาเรื่องสวัสดิการข้าราชการค่ะ


น้องสาว เป็นข้าราชการ (พยาบาล) แต่ไม่สามารถใช้สิทธิสวัสดิการสำหรับ พ่อกับแม่ได้ เนื่องจาก ตอนที่น้องสาวเกิด ได้ระบุชื่อ ตากับยาย ให้เป็นบิดา-มารดา ในใบแจ้งเกิด  แต่ก็ไม่ได้อยู่กับตาและยาย พ่อกับแม่ก็เลี้ยงดูจนโตเหมือนกับพี่ๆคนอื่น จึงอยากเรียนปรึกษาท่านผู้มีความรู้ด้านกฎหมายว่า ในกรณีนี้ จะสามารถเรียกหรือยื่นคำร้องขอสิทธิให้บิดา มารดาที่แท้จริงได้หรือไม่ค่ะ

ขอบคุณมากค่ะผู้ตั้งกระทู้ พัชรินทร์ :: วันที่ลงประกาศ 2010-07-28 09:58:31


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3224368)

             พ.ร.บ. การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 มีบทกำหนดโทษ กรณีผู้ใดทำใช้หรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จหรือกระทำการเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นมีชื่อหรือรายการอย่างหนึ่งอย่างใดในทะเบียนบ้าน หรือเอกสารการทะเบียนราษฎรอื่นโดยมิชอบ ซึ่งมีโทษจำคุก หรือทั้งจำทั้งปรับ ดังนั้น การแจ้งเกิดเท็จ ผู้แจ้งจึงมีความผิดตามกฎหมาย สำหรับการแก้ไขรายการในสูติบัตรให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง ให้เจ้าตัวหรือผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำร้อง ณ สำนักทะเบียนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน เพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง โดยนำหลักฐานเอกสารที่ทางราชการออกให้ที่ถูกต้องไปแสดง หากไม่มีเอกสารราชการไปแสดง ให้นำพยานหลักฐาน เช่น พยานบุคคลไปให้นายทะเบียนสอบสวน หากพยานหลักฐานดังกล่าวถูกต้องน่าเชื่อถือ ก็จะแก้ไขให้ต่อไป หากนายทะเบียนเห็นว่าไม่อาจทำให้ได้ก็ต้องไปขอคำสั่งศาลเพื่อมีคำสั่งตามที่เห็นสมควรต่อไป

           มาตรา 50  ผู้ใด ทำ ใช้ หรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จ หรือกระทำการเพื่อให้ตนเอง หรือผู้อื่นมีชื่อหรือมีรายการอย่างหนึ่งอย่างใดในทะเบียนบ้านหรือเอกสารการทะเบียนราษฎรอื่นโดยมิชอบ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสามปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
           ในกรณีผู้กระทำผิดตามวรรคหนึ่งเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท

 

ยินดีให้คำปรึกษากฎหมาย ครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ทนายความ ลีนนท์ วันที่ตอบ 2010-07-28 15:27:56[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล