ReadyPlanet.com


ประกาศสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่ง สภาทนายความ


                                            ประกาศสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่ง สภาทนายความ

ประกาศฉบับที่ 11/2553
เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 35

คุณสมบัติของผู้สมัคร
               1. มีสัญชาติไทย
               2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรืออนุปริญญาทางนิติศาสตร์จากสถาบันที่สภาทนายความรับรอง
               3. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรมอันดีและไม่เป็นผู้ได้กระทำการใดซึ่งแสดงให้เห็นว่าไม่น่าไว้วางใจในความซื่อสัตย์สุจริต
               4. ไม่อยู่ในระหว่างต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก
               5. ไม่เป็นโรคติดต่อซึ่งเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

                              หลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร
               1. หนังสือรับรองคุณวุฒิชั้นอนุปริญญา หรือปริญญาตรีทางนิติศาตร์ (ฉบับภาษาไทย) จากสถาบันการศึกษาซึ่สภาทนายความเห็นว่ามีมาตรฐานการศึกษาควรเป็นทนายความได้ (เฉพาะหนังสือรับรองจากสภามหาวิทยาลัยหรือปริญญาบัตร) ต้องถ่ายเอกสาร พร้อมตัวจริงแนบใบสมัคร จำนวน 1 ชุด
              2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจอื่น ๆ จำนวน 1 ชุด
              3. สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 1 ชุด
              4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วจำนวน 4 รูป (แต่งกายสุภาพถ่ายไม่เกินหกเดือน)
              5. กรณีที่เปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ต้องแนบหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อหรือสกุลจำนวน 1 ชุด
              6. กรณีที่เคยต้องคำพิพากษา หรือถูกลงโทษทางวินัย ต้องแนบสำเนาคำพิพากษาถึงที่สุดหรือคำสั่ง
              7. ใบสำคัญการสมรส หรือใบสำคัญการหย่า (เฉพาะสุภาพสตรีกรณีคำนำหน้านามหรือนามสกุลในหนังสือรับรองการศึกษาไม่ตรงกับบัตรประชาชน)

                             ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
                  1. ค่าลงทะเบียนสมัครเข้ารับการฝึกอบรมและค่าลงทะเบียนสอบภาคทฤษฎีเป็นเงิน  3,000 บาท
                   2.  กรณีเคยสมัครเข้ารับการอบรมเสียค่าธรรมเนียม   1,350 บาท

จำหน่ายใบสมัคร

ระหว่างวันที่ 9 - 31  สิงหาคม 2553 (ในวันและเวลาราชการ)

วันสมัคร

วันที่ 4 - 23 กันยายน 2553 โดยผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
(ยกเว้น เคยสมัครอบรมแล้วสามารถให้ผู้อื่นมาดำเนินการยื่นสมัครแทนสได้)

                     การยื่นสมัคร

ผู้สมัครจะต้องซื้อใบสมัครไว้ก่อน จึงจะมีสิทธิ์ในการสมัครเข้ารับการอบรมได้ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความรับสมัครเฉพาะผู้ท ี่มีใบสมัครอบรมรุ่น 35 เท่านั้น ผู้ที่ไม่มีใบสมัครในวันสมัครไม่มีสิทธิ์ในการสมัครไม่ว่ากรณีใด
   การยื่นใบสมัครให้ยื่นสมัครตามกำหนดวันที่ระบุในใบสมัคร เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ที่ทำการสภาทนายความ

                ประกาศ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2553

                                                 สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ

 

http://www.lawyerscouncil.or.th/source/index.php?option=com_content&view=article&id=47:2010-07-12-05-47-47&catid=4:2010-06-14-03-48-28&Itemid=1ผู้ตั้งกระทู้ ทนายความ ลีนนท์ :: วันที่ลงประกาศ 2010-07-28 17:57:12


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3224502)

ประกาศสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่ง สภาทนายความ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 35

จำหน่ายใบสมัคร

ระหว่างวันที่ 9 - 31  สิงหาคม 2553 (ในวันและเวลาราชการ)

วันสมัคร

วันที่ 4 - 23 กันยายน 2553 โดยผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
(ยกเว้น เคยสมัครอบรมแล้วสามารถให้ผู้อื่นมาดำเนินการยื่นสมัครแทนสได้)

 การยื่นใบสมัครให้ยื่นสมัครตามกำหนดวันที่ระบุในใบสมัคร เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ที่ทำการสภาทนายความ

ผู้แสดงความคิดเห็น ทนายความ ลีนนท์ วันที่ตอบ 2010-07-28 18:02:20[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล