ReadyPlanet.com
dot
ประมวลกฎหมาย
dot
bulletป.แพ่งและพาณิชย์
bulletพระราชบัญญัติ
bulletความรู้กฎหมาย
bulletสำนัก,ทนาย,ทนายความ
bulletแบบฟอร์มสัญญา
bulletปรึกษากฎหมาย
bulletวิชาชีพทนายความ
bulletข้อบังคับสภาทนายความ
bulletคำพิพากษาฎีกา
bulletเช่าซื้อขายฝากซื้อขาย
bulletเกี่ยวกับคดีอาญา
bulletเกี่ยวกับ วิ.แพ่ง
bulletคดีเกี่ยวกับวิ.อาญา
bulletคำพิพากษารวม
bulletครอบครองปรปักษ์
bulletการสิ้นสุดการสมรส
dot
Newsletter

dot
ทนายความโทร0859604258

ภาพจากซ้ายไปขวา ทนายความลีนนท์ พงษ์ศิริสุวรรณ, ทนายความภคพล มหิทธาอภิญญา, ทนายความเอกชัย อาชาโชติธรรม, ทนายความอภิวัฒน์ สุวรรณ

-ปรึกษากฎหมาย ทนายความลีนนท์ พงษ์ศิริสุวรรณ โทร.085-9604258

-ติดต่อทางอีเมล  : leenont0859604258@yahoo.co.th

-ปรึกษากฎหมายผ่านทางไลน์ ไอดีไลน์  (4) ID line  :

  (1) leenont หรือ (2) @leenont หรือ (3)  peesirilaw  หรือ (4) @peesirilaw

-Line Official Account : เพิ่มเพื่อนด้วย  QR CODE

QR CODE 

บริการของเรา

สำนักงานพีศิริ ทนายความ

ก่อตั้งโดย ทนายความ ลีนนท์ พงษ์ศิริสุวรรณ  เป็นสำนักงานกฎหมาย สำนักทนายความ พร้อมบริการท่านในงานคดีต่าง ๆ ทุกด้าน

-รับว่าความคดีแพ่ง คดีอาญา คดีผู้บริโภคและคดีอื่นๆ ทุกคดี รับเป็นที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย รับเป็นทนายความแก้ต่างต่อสู้คดี ข้อตกลง ตลอดจนข้อสัญญาต่างๆเกี่ยวกับธุรกิจ

-จัดหาทนายความยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก ยื่นคำร้องขอถอดถอนผู้จัดการมรดก ผู้จัดการมรดกฟ้องให้ส่งมอบโฉนดที่ดิน ฟ้องเรียกเงินผิดสัญญากู้ยืมเงิน ผิดสัญญาจ้างทำของ

-สำนักงานกฎหมายพีศิริ ทนายความ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดี  ฟ้องหย่า ฟ้องเกี่ยวเนื่องกับสิทธิในคดีครอบครัว ฟ้องเรียกบุตรคืน ฟ้องถอนอำนาจปกครองผู้เยาว์

-สำนักงานพีศิริ ทนายความ รับดำเนินคดีเกี่ยวกับ ฟ้องหย่าและเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู ฟ้องหย่าและขอแบ่งสินสมรส ฟ้องหย่าและเรียกค่าทดแทนจากหญิงที่แสดงตนว่ามีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับคู่สมรส ฟ้องหย่าและเรียกค่าเลี้ยงชีพ

-สำนักงานพีศิริ ทนายความ มีทนายความ รับดำเนินคดี สำหรับบุตรนอกสมรส ยื่นฟ้องขอเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองแต่เพียงผู้เดียว ฟ้องให้บิดาจดทะเบียนรับรองบุตร ยื่นคำร้องขอจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตร ฟ้องขอให้ศาลมีคำสั่งว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้ตาย ฟ้องขอเปลี่ยนอำนาจปกครองบุตร สิทธิเลี้ยงดูบุตรดูแลบุตร คดีเกี่ยวกับบุตร

-ทนายความรับฟ้องให้คู่หย่าปฏิบัติตามบันทึกท้ายทะเบียนหย่า ฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูตามบันทึกท้ายทะเบียนหย่า ฟ้องขอให้แบ่งทรัพย์สินตามบันทึกท้ายทะเบียนหย่า 

-ทนายความฟ้องเรียกค่าทดแทนผิดสัญญาหมั้นเรียกสินสอดคืน ฟ้องบอกเลิกสัญญาหมั้นเรียกของหมั้นคืน ฟ้องคู่สมรสขอแยกกันอยู่ชั่วคราว

-ทนายความที่ให้บริการฟ้องขอให้จดทะเบียนใส่ชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมคนละครึ่ง  ฟ้องขอให้บังคับจำเลยลงชื่อโจทก์เป็นเจ้าของรวมในโฉนดที่ดิน   ยื่นคำร้องต่อศาลขออนุญาตแทนการให้ความยินยอมขายที่ดินสินสมรส ฟ้องขอเพิกถอนการให้ที่ดินสินสมรส  ฟ้องขอใส่ชื่อเป็นเจ้าของร่วมในที่ดินสินสมรส  ฟ้องขอใส่ชื่อเป็นเจ้าของร่วมในบัญชีธนาคาร ฟ้องคดีเกี่ยวกับที่ดิน ฟ้องให้จดทางภาระจำยอม

-ทนายความดำเนินคดีเกี่ยวกับยื่นคำร้องขอเพิกถอนการจดทะเบียนสมรสซ้อน   ยื่นคำร้องขอเพิกถอนการจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตร ฟ้องบิดาขอให้รับเด็กเป็นบุตรและเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูรวมมาด้วย  ยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งว่าผู้ร้องเป็นบุตรเพื่อรับบำเหน็จตกทอดจากทางราชการ

-ทนายความลีนนท์ รับทำคดีฟ้องไม่รับเด็กเป็นบุตรเนื่องจากเป็นหมันไม่สามารถให้กำเนิดบุตรได้  ฟ้องคดีขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม  ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งแทนการให้ความยินยอมของมารดาในการจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม  ยื่นคำร้องขอตั้งผู้ปกครอง  ขอให้ศาลแต่งตั้งเป็นผู้ปกครองเด็ก  คดีขอให้ศาลสั่งเปลี่ยนตัวผู้ใช้อำนาจปกครองหรือผู้ปกครอง

-ทนายความรับบังคับคดี  เช่น เพิกถอนการขายทอดตลาด   ถอนผู้จัดการมรดก

-ติดต่อทนายความลีนนท์ พงษ์ศิริสุวรรณ ได้ที่ สำนักงานพีศิริ ทนายความ โทร.มือถือ 085-9604258

สำนักงานพีศิริ ทนายความ มีทนายความที่สามารถตอบปัญหาและดำเนินคดีเกี่ยวกับคดีครอบครัวให้กับทางท่าน ดังต่อไปนี้
 
1. ทนายความคดีฟ้องหย่า
การหย่า
1. การจดทะเบียนหย่าโดยความยินยอมของผู้ที่เป็นสามี และภริยา
2. การจดทะเบียนหย่าตามคำพิพากษาของศาล

2. ทนายความรับทำคดีฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู
 
บิดา มารดา มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตร เมื่อมีการหย่าเกิดขึ้นคู่หย่าจะต้องตกลงกันว่าฝ่ายใจจะเป็นผู้ให้ค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรเป็นจำนวนเท่าใด หากตกลงกันไม่ได้ก็ต้องให้ศาลชี้ขาด

 

3. ทนายความที่รับดำเนินคดีเรื่องเกี่ยวกับการแบ่งสินสมรส
เมื่อตกลงที่หย่ากันแล้วแต่ตกลงกันเรื่องทรัพย์สินไม่ได้ สุดท้ายก็ต้องพึ่งบารมีศาลให้ชี้ขาดว่า ทรัพย์สินใดคู่หย่าควรได้เป็นจำนวนเท่าใด ทรัพย์สินใดเป็นสินส่วนตัว และทรัพย์สินใดเป็นสินสมรส
 
4. ทนายความรับจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม
การรับผู้เยาว์เป็นบุตรบุญธรรมจะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมของบิดาและมารดาของผู้จะเป็นบุตรบุญธรรม ในกรณีที่บิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งตายหรือถูกถอนอำนาจปกครองต้องได้รับความยินยอมของมารดาหรือบิดาซึ่งยังมีอำนาจปกครอง
ถ้าไม่มีผู้มีอำนาจให้ความยินยอม หรือมีแต่บิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งหรือทั้งสองคนไม่สามารถแสดงเจตนาให้ความยินยอมได้หรือไม่ให้ความยินยอมและการไม่ให้ความยินยอมนั้นปราศจากเหตุผลอันสมควรและเป็นปฏิปักษ์ต่อสุขภาพ ความเจริญหรือสวัสดิภาพของผู้เยาว์ มารดาหรือบิดาหรือผู้ประสงค์จะขอรับบุตรบุญธรรมหรืออัยการจะร้องขอต่อศาลให้มีคำสั่งอนุญาตแทนการให้ความยินยอมก็ได้
 
5. ทนายความรับดำเนินคดีเรียกของหมั้นหรือสินสอดคืน
เมื่อมีการหมั้นแล้ว ถ้าฝ่ายใดผิดสัญญาหมั้นอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิเรียกให้รับผิดใช้ค่าทดแทน ในกรณีที่ฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายผิดสัญญาหมั้นให้คืนของหมั้นแก่ฝ่ายชายด้วย
สินสอด เป็นทรัพย์สินซึ่งฝ่ายชายให้แก่บิดามารดา ผู้รับบุตรบุญธรรมหรือผู้ปกครองฝ่ายหญิง แล้วแต่กรณี เพื่อตอบแทนการที่หญิงยอมสมรส ถ้าไม่มีการสมรสโดยมีเหตุสำคัญอันเกิดแก่หญิงหรือโดยมีพฤติการณ์ซึ่งฝ่ายหญิงต้องรับผิดชอบ ทำให้ชายไม่สมควรหรือไม่อาจสมรสกับหญิงนั้น ฝ่ายชายเรียกสินสอดคืนได้หัวข้อ วันที่ลงประกาศ ดู / ตอบ
กระทู้ปกตินายจ้างไม่ให้เข้าพื้นที่่ทำงานโดยไม่แจ้งสาเหตุ2017-10-274853 / 1
dot
กระทู้ปกติเรื่องบัตรเครดิตค่ะ2017-10-096243 / 1
dot
กระทู้ปกติเงินประกันรถยนรต์ 2017-09-124336 / 1
dot
กระทู้ปกติขี่รถมอเตอร์ไซโดนคนเมาขี่รถมอเตอร์ไซพุ่งชน2014-07-103992 / 0
dot
กระทู้ปกติกรมบังคับคดีทำอย่างไรได้บ้างคะ????2014-07-074055 / 0
dot
กระทู้ปกติบอกเลิกสัญญาสร้างบ้าน2014-06-253797 / 0
dot
กระทู้ปกติขอรังวัด ออก น.ส๓ก โดยให้ใบ น.ส๒ ซึ่งเป็นชื่อบุคคล...2014-06-243618 / 0
dot
กระทู้ปกติขอคำปรึกษาคดีบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ2014-06-243256 / 0
dot
กระทู้ปกติสอบถามค่ะ ถ้าเมียน้อยของน้าชาย มาระรานยายและแม่ของ...2014-06-183379 / 0
dot
กระทู้ปกติภาษีธุรกิจเฉพาะ สำหรับคนซื้ออาคารชุด2014-06-183389 / 0
dot
กระทู้ปกติขอแบ่งที่ดิน2014-06-123698 / 0
dot
กระทู้ปกติสัญญาเงินกู้2014-06-103708 / 0
dot
กระทู้ปกติกรรมสิทธิ์ร่วมในที่ดิน2014-06-093613 / 0
dot
กระทู้ปกติกู้ซื้อคอนโดหลังสมรส2014-06-083860 / 2
dot
กระทู้ปกติอยากถามเรื่องมรดกคับ2014-05-194394 / 1
dot
กระทู้ปกติถูกเลิกจ้าง ไม่เป็นธรรม2014-05-163416 / 1
dot
กระทู้ปกติทางผ่านที่ตาบอด2014-04-243234 / 1
dot
กระทู้ปกติผู้จัดการมรดก ไม่จัดการแบ่งมรดก2014-04-233243 / 1
dot
กระทู้ปกติการดูหมิ่นซึ่งหน้า2014-04-044140 / 1
dot
กระทู้ปกติซื้อห้องชุดเอื้ออาทรต่อจากผู้อื่น2014-03-109231 / 1
dot
กระทู้ปกติไม่รับหมายบังคับคดี2014-03-063272 / 1
dot
กระทู้ปกติซื้อบ้านจากกรมบังคับคดี ถูกร้องขัดทรัพย์2014-03-063236 / 1
dot
กระทู้ปกติค้ำประกันรถยนต์ภายหลังผู้เช่าซื้อคืนรถแต่ไม่ได้ทำส...2014-03-043028 / 1
dot
กระทู้ปกติฟ้องเรียกที่ดินคืนจากบุตร2014-02-093006 / 0
dot
กระทู้ปกติเกี่ยวกับคดีพรากผู้เยาว์2014-02-013627 / 2
dot
กระทู้ปกติฟ้องเมียน้อย2013-12-023767 / 0
dot
กระทู้ปกติฟ้องหย่าสามีไม่ส่งเสียเลี้ยงดู ทิ้งไปไม่ติดต่อ 4-...2013-11-255941 / 1
dot
กระทู้ปกติสามีภรรยา สินสมรส2013-11-223331 / 0
dot
กระทู้ปกติสัญญา ค่าเลี้ยงดูบุตร นอกสมรส2013-11-217803 / 0
dot
กระทู้ปกติละเมิดค่าเสียหาย2013-11-203420 / 0
dot
กระทู้ปกติเจอข้อหา ทำร้ายร่างกายและบุกรุก2013-11-196150 / 1
dot
กระทู้ปกติคดีพาอาวุธปืนยาว.22 ไม่มีทะเบียน2013-11-138485 / 2
dot
กระทู้ปกติซื้อที่ดินแล้วได้ไม่ครบตามหนังสือสัญญาจะซื้อจะขาย2013-11-099016 / 2
dot
กระทู้ปกติอดีตสามีรู้ว่าเราเอาเด็กออกเขาจะฟ้องร้องได้หรือไม่...2013-11-085157 / 2
dot
กระทู้ปกติบุตรนอกสมรส เมียนอกกฎหมาย เอาลูกเป็นตัวประกัน 2013-11-054303 / 2
dot
กระทู้ปกติเด็กหญิงอายุ 17 ปี ไปเป็นเมียน้อยเขา เพราะไม่รู้ว่...2013-11-016291 / 1
dot
กระทู้ปกติสอบถามเรื่องสัญญาจ้างงาน2013-10-239079 / 1
dot
กระทู้ปกติรับมรดก อย่างไร2013-10-142867 / 0
dot
กระทู้ปกติฟ้องเมียน้อยได้ไหม2013-09-103542 / 1
dot
กระทู้ปกติฟ้องผู้จัดการมรดก (ที่ดินพร้อมที่อยู่อาศัย)2013-09-094997 / 1
dot
กระทู้ปกติอยากสอบถามเรื่องเกี่ยวกับการถอนแจ้งความ2013-06-244175 / 1
dot
กระทู้ปกติให้ถือว่าเป็นสินสมรสหรือไม่ มิได้จดทะเบียนสมรสกัน2013-06-223793 / 1
dot
กระทู้ปกติปัญหาเรื่องการใช้เอกสารปลอมในใบสูติบัตร2013-06-216352 / 2
dot
กระทู้ปกติโดนนายจ้างเขาส่งข้อความมาเลิกจ้าง -บริษัทเลิกจ้างแ...2013-06-013202 / 1
dot
กระทู้ปกติฝ่ายชายเป็นผู้ดูแลปกครองบุตรหลังจากการอย่า2013-05-285723 / 2
dot
กระทู้ปกติแจ้งสาปสูญ2013-04-053817 / 2
dot
กระทู้ปกติบุตรนอกสมรสและไม่ได้จะทะเบียนรับรองบุตรมีสิทธิในเง...2013-03-265212 / 1
dot
กระทู้ปกติมีคนจะมาเช่าตึกติดป้ายโฆษณา2013-03-105469 / 1
dot
กระทู้ปกติถูกทวงหนี้บัตรเครดิตทั้งๆ ที่เป็นบุคคลล้มละลายไปแล...2013-03-067071 / 1
dot
กระทู้ปกติคุณสมบัติผู้สมัครผู้ใหญ่บ้าน2013-03-0652872 / 1
dot
กระทู้ปกติสิทธิในการเลี้ยงดูบุตรคืน2013-03-034227 / 1
dot
กระทู้ปกติปรึกษาคดีแพ่ง2013-03-013715 / 1
dot
กระทู้ปกติทำรั้วบนที่ดินในโฉนดของตนเอง2013-03-013537 / 1
dot
กระทู้ปกติรับราขการโดนฟ้องคดีแพ่ง 2013-02-2814042 / 1
dot
กระทู้ปกติ(เรื่องส่วนต่างของรถยนต์)ขอขอบพระคุณทนายลีนนท์2013-02-233531 / 1
dot
กระทู้ปกติต้องการฟ้องเมียน้อย2013-02-204107 / 3
dot
กระทู้ปกติจอดรถผิดเลน2013-02-203487 / 1
dot
กระทู้ปกติถูกฟ้องแจ้งความเท็จ2013-02-193928 / 1
dot
กระทู้ปกติเลี้ยงดูบุตร2013-01-264426 / 1
dot
กระทู้ปกติเป็นหนี้บัตรเครดิตอิออนแล้วใช้วิธีการทวงหนี้แบบขุ่...2013-01-157299 / 1
dot
กระทู้ปกติคดีลักทรัพย์ ที่สามารถคืนทรัพย์ให้เจ้าทุกได้2012-12-256064 / 1
dot
กระทู้ปกติทำสัญญาเงินกู้กับนายหน้าขายบ้าน2012-09-284683 / 1
dot
กระทู้ปกติใครผิดแล้วถ้าผมถูกสามารถเรียกค่าเสียหายได้หรือไม่2012-08-313516 / 1
dot
กระทู้ปกติเรียกร้องค่าเลี้ยงดูบุตรที่เหมาะสมกับในภาวะปัจจุบั...2012-08-303701 / 1
dot
กระทู้ปกติถูกไฟฟ้าซ๊อตตาย วางสายเปลือยปล่อยไฟ2012-08-283490 / 1
dot
กระทู้ปกติพ่อมีสิทธิที่จะให้ลูกอยู่กับตนได้หรือไม่2012-08-2791995 / 1
dot
กระทู้ปกติฟ้องเรื่องมรดก น้อง 2 คน มาขอแบ่งที่ดินที่พี่สาวร...2012-08-244630 / 1
dot
กระทู้ปกติคดีละเมิดอำนาจศาล พ.ร.บ. ล้างมลทิน2012-08-233597 / 1
dot
กระทู้ปกติผิดนัดศาล 2 ครั้ง จะมีผลกระทบกับอีกฝ่ายไหมค่ะ2012-08-206676 / 1
dot
กระทู้ปกติบ้านของเราอาศัยมา 47 ปี โฉนดที่ดินเป็นชื่อของลูกเล...2012-08-203760 / 1
dot