ReadyPlanet.com
dot
ประมวลกฎหมาย
dot
bulletป.แพ่งและพาณิชย์
bulletพระราชบัญญัติ
bulletความรู้กฎหมาย
bulletสำนัก,ทนาย,ทนายความ
bulletแบบฟอร์มสัญญา
bulletปรึกษากฎหมาย
bulletวิชาชีพทนายความ
bulletข้อบังคับสภาทนายความ
bulletคำพิพากษาฎีกา
bulletเช่าซื้อขายฝากซื้อขาย
bulletเกี่ยวกับคดีอาญา
bulletเกี่ยวกับ วิ.แพ่ง
bulletคดีเกี่ยวกับวิ.อาญา
bulletคำพิพากษารวม
bulletครอบครองปรปักษ์
bulletการสิ้นสุดการสมรส
bulletการใช้กฎหมายอาญา
bulletคดียาเสพติดให้โทษ
dot
Newsletter

dot
ทนายความ ฟ้องหย่า lawyer

ภาพจากซ้ายไปขวา ทนายความลีนนท์ พงษ์ศิริสุวรรณ, ทนายความภคพล มหิทธาอภิญญา, ทนายความเอกชัย อาชาโชติธรรม, ทนายความอภิวัฒน์ สุวรรณ

เพิ่มเพื่อนไลน์ QR CODE

QR CODE 

 บริการของเรา

  สำนักงานพีศิริ ทนายความ

  เลขที่ 34/159 หมู่ที่ 8 ซอยบางมดแลนด์แยก 13 ถนนประชาชื่น ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

  แผนที่การเดินทาง

  ก่อตั้งโดย ทนายความ ลีนนท์ พงษ์ศิริสุวรรณ  เป็นสำนักงานกฎหมาย สำนักทนายความ พร้อมบริการท่านในงานคดีต่าง ๆ ทุกด้าน

  -รับว่าความคดีแพ่ง คดีอาญา คดีผู้บริโภคและคดีอื่นๆ ทุกคดี  รับเป็นทนายความแก้ต่างต่อสู้คดี ข้อตกลง 

 -จัดหาทนายความยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก ยื่นคำร้องขอถอดถอนผู้จัดการมรดก ผู้จัดการมรดกฟ้องให้ส่งมอบโฉนดที่ดิน ฟ้องเรียกเงินผิดสัญญากู้ยืมเงิน ผิดสัญญาจ้างทำของ

  -ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดี  ฟ้องหย่า ฟ้องเกี่ยวเนื่องกับสิทธิในคดีครอบครัว ฟ้องเรียกบุตรคืน ฟ้องขอเปลี่ยนอำนาจปกครองบุตรผู้เยาว์ รับดำเนินคดีเกี่ยวกับ ฟ้องหย่าและเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู

ฟ้องหย่าและขอแบ่งสินสมรส ฟ้องหย่าและเรียกค่าทดแทนจากหญิงที่แสดงตนว่ามีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับคู่สมรส ฟ้องหย่าและเรียกค่าเลี้ยงชีพ

  -สำนักงานพีศิริ ทนายความ มีทนายความ รับดำเนินคดี สำหรับบุตรนอกสมรส ยื่นฟ้องขอเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองแต่เพียงผู้เดียว ฟ้องให้บิดาจดทะเบียนรับรองบุตร ยื่นคำร้องขอจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตร ฟ้องขอให้ศาลมีคำสั่งว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้ตาย ฟ้องขอเปลี่ยนอำนาจปกครองบุตร สิทธิเลี้ยงดูบุตรดูแลบุตร คดีเกี่ยวกับบุตร

  -ทนายความรับฟ้องให้คู่หย่าปฏิบัติตามบันทึกท้ายทะเบียนหย่า ฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูตามบันทึกท้ายทะเบียนหย่า ฟ้องขอให้แบ่งทรัพย์สินตามบันทึกท้ายทะเบียนหย่า  

   -ทนายความที่ให้บริการฟ้องขอให้จดทะเบียนใส่ชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมคนละครึ่ง  ฟ้องขอให้บังคับจำเลยลงชื่อโจทก์เป็นเจ้าของรวมในโฉนดที่ดิ ฟ้องขอเพิกถอนการให้ที่ดินสินสมรส  ฟ้องขอใส่ชื่อเป็นเจ้าของร่วมในที่ดินสินสมรส  ฟ้องขอใส่ชื่อเป็นเจ้าของร่วมในบัญชีธนาคาร ฟ้องคดีเกี่ยวกับที่ดิน ฟ้องให้จดทางภาระจำยอม และ ฟ้องบังคับจำนอง

 -ทนายความดำเนินคดีเกี่ยวกับยื่นคำร้องขอเพิกถอนการจดทะเบียนสมรสซ้อน   ยื่นคำร้องขอเพิกถอนการจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตร ฟ้องบิดาขอให้รับเด็กเป็นบุตรและเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูรวมมาด้วย  ยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งว่าผู้ร้องเป็นบุตรเพื่อรับบำเหน็จตกทอดจากทางราชการ

  -ทนายความลีนนท์ รับทำคดีฟ้องไม่รับเด็กเป็นบุตรเนื่องจากเป็นหมันไม่สามารถให้กำเนิดบุตรได้  ฟ้องคดีขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม  ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งแทนการให้ความยินยอมของมารดาในการจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม  ยื่นคำร้อง ขอตั้งผู้ปกครอง  ขอให้ศาลแต่งตั้งเป็นผู้ปกครองเด็ก  คดีขอให้ศาลสั่งเปลี่ยนตัวผู้ใช้อำนาจปกครองหรือผู้ปกครอง

 -ติดต่อทนายความลีนนท์ พงษ์ศิริสุวรรณ ได้ที่ สำนักงานพีศิริ ทนายความ โทร.มือถือ 085-9604258

  สำนักงานพีศิริ ทนายความ มีทนายความที่สามารถตอบปัญหาและดำเนินคดีเกี่ยวกับคดีครอบครัวให้กับทางท่าน ดังต่อไปนี้
 
 1. ทนายความคดีฟ้องหย่า

 2. ทนายความรับทำคดีฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู

 3. ทนายความที่รับดำเนินคดีเรื่องเกี่ยวกับการแบ่งสินสมรส ลูกหนี้ร่วม
 
 4. ทนายความรับยื่นคำร้องขอคำสั่งศาลเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองครองแต่เพียงผู้เดียวเพื่อขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ