ReadyPlanet.com
dot
ประมวลกฎหมาย
dot
bulletป.แพ่งและพาณิชย์
bulletพระราชบัญญัติ
bulletความรู้กฎหมาย
bulletสำนัก,ทนาย,ทนายความ
bulletแบบฟอร์มสัญญา
bulletปรึกษากฎหมาย
bulletวิชาชีพทนายความ
bulletข้อบังคับสภาทนายความ
bulletคำพิพากษาฎีกา
bulletเช่าซื้อขายฝากซื้อขาย
bulletเกี่ยวกับคดีอาญา
bulletเกี่ยวกับ วิ.แพ่ง
bulletคดีเกี่ยวกับวิ.อาญา
bulletคำพิพากษารวม
bulletครอบครองปรปักษ์
bulletการสิ้นสุดการสมรส
dot
Newsletter

dot
ข้อ 27 ผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหาถึงแก่ความตาย

 

            ข้อ 27 ในกรณีที่ผู้กล่าวหาถึงแก่ความตายก่อนที่จะทำการสอบสวนผู้กล่าวหาแล้วเสร็จ ให้คณะกรรมการสอบสวนรอการสอบสวนไปจนกว่าทายาทผู้จัดการมรดก ผู้ปกครองทรัพย์มรดก หรือผู้สืบสิทธิของผู้กล่าวหาจะมีคำขอเข้ามาแทนที่ผู้กล่าวหาผู้ถึงแก่ความตาย หรือผู้มีส่วนได้เสียจะมีคำขอเข้ามา โดยมีคำขอเข้ามาเองหรือโดยที่คณะกรรมการสอบสวนมีหนังสือเรียกให้เข้ามาเนื่องจากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีคำขอ คำขอเช่นนี้จะต้องยื่นภายในกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้กล่าวหาถึงแก่ความตายหากไม่มีคำขอของบุคคลเช่นว่านั้นภายในกำหนดเวลาหนึ่งปีดังกล่าว ให้คณะกรรมการสอบสวนสรุปความเห็นเสนอคณะกรรมการมรรยาททนายความเพื่อจำหน่ายคดีต่อไป


             หากคณะกรรมการมรรยาททนายความเห็นว่ามีพยานบุคคลอื่นที่รู้เห็นข้อเท็จจริงตามคำกล่าวหา จะมีคำสั่งให้คณะกรรมการสอบสวนนัดสอบสวนพยานบุคคลที่ปรากฎในสำนวนดังกล่าวพร้อมทั้งนัดสอบสวนพยานผู้ถูกกล่าวหาต่อไปโดยไม่จำต้องเรียกทายาทของผู้กล่าวหามารับมรดกความก็ได้


             ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาถึงแก่ความตาย ให้คณะกรรมการสอบสวนรวบรวมหลักฐานใบมรณบัตรของผู้ถูกกล่าวหา และเสนอคณะกรรมการมรรยาททนายความเพื่อจำหน่ายคดีต่อไป
การพิจารณาคดีมรรยาททนายความ2546

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับเมื่อ
ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบังคับเดิม-พศ-2535
ข้อ 4 ให้นำ ป.วิ.แพ่ง มาใช้บังคับกับคดีมรรยาททนายความ
ข้อ 5 คุณสมบัติของคณะกรรมการสอบสวน
ข้อ 6 คณะกรรมการสอบสวนพ้นหน้าที่เมื่อคดีถึงที่สุด
ข้อ 7 กรรมการสอบสวนพ้นหน้าที่เมื่อตาย-ลาออก
ข้อ 8 เหตุคัดค้านกรรมการสอบสวน
ข้อ 9 วิธีการคัดค้านกรรมการสอบสวน
ข้อ 10 ผู้พิจารณาคำคัดค้านและมีคำสั่ง
ข้อ 11 กรรมการสอบสวนที่มีเหตุถูกคัดค้าน
ข้อ 12 ผลของการพ้นหน้าที่กรรมการสอบสวน
ข้อ 13 หลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาในการสอบสวน
ข้อ 14 หลักเกณฑ์วิธีการทำคำกล่าว
ข้อ 15 วิธีการยื่นคำกล่าวหา
ข้อ 16 การตรวจสอบคำกล่าวหา
ข้อ 17 คำสั่งรับหรือไม่รับคำกล่าวหา
ข้อ 18 ให้ผู้ถูกกล่าวหายื่นคำแก้ข้อกล่าวหา
ข้อ 19 การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ข้อ 20 การส่งคำกล่าวหาโดยชอบแก่ทนายความ
ข้อ 21 การส่งสำเนาคำแก้ข้อกล่าวหา
ข้อ 22 ระยะเวลายื่นคำแก้ข้อกล่าวหาของทนายความ
ข้อ 23 เรียกประชุมกำหนดวันนัดพร้อม
ข้อ 24 กำหนดวันนัดสอบสวนพยาน
ข้อ 25 ผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวไม่มาในวันนัดพร้อม
ข้อ 26 คู่กรณีไม่มีพยานมาให้ทำการสอบสวน
ข้อ 28 กาสอบสวนของคณะกรรมการ
ข้อ 29 คำสั่งงดการสอบสวน
ข้อ 30 อำนาจรับฟังพยานหลักฐานอื่นได้
ข้อ 31 การซักถามพยานคดีมรรยาททนายความ
ข้อ 32 การสอบสวนและบันทึกถ้อยคำพยาน
ข้อ 33 เอกสารที่ใช้เป็นพยานหลักฐานให้ใช้ต้นฉบับ
ข้อ 34 พยานเอกสารซึ่งเป็นภาษาต่างประเทศ
ข้อ 35 คำโต้แย้งของผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าว
ข้อ 36 การสอบสวนพยานนอกเขตจังหวัด
ข้อ 37 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวน
ข้อ 38 จ่ายค่าป่วยการแก่คณะกรรมการสอบสวน
ข้อ 39 การสอบสวนเสร็จแล้วให้นัดประชุม
ข้อ 40 องค์คณะในการสอบสวน
ข้อ 41 ไม่มาร่วมทำการสอบสวนติดต่อกันสองครั้ง
ข้อ 42 รายงานการสอบสวนต้องมีรายการตามที่กำหนด
ข้อ 43 การขยายระยะเวลา
ข้อ 44 กรรมการมรรยาททนายความตรวจสำนวน
ข้อ 45 คำร้องขอถอนคำกล่าวหา
ข้อ 46 คณะกรรมการมรรยาททนายความสั่งคดี
ข้อ 47 ให้คณะกรรมการมรรยาททนายส่งสำนวน
ข้อ 48 การพิจารณาของคณะกรรมการสภาทนายความ
ข้อ 49 สภาทนายความมีคำสั่งคดีและคืนสำนวน
ข้อ 50 แจ้งคำสั่งให้ผู้กล่าวหา-ผู้ถูกกล่าวหาทราบ
ข้อ 51 บันทึกคดีถึงที่สุดไว้ในประวัติทนายความ
ข้อ 52 การอุทธรณ์คำสั่งถูกลงโทษในสามสิบวัน
ข้อ 53 อุทธรณ์ตามข้อ 52 ต้องทำเป็นหนังสือ
ข้อ 54 การยื่นอุทธรณ์คำสั่งอาจส่งทางไปรษณีย์
ข้อ 55 โต้แย้งคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ภายใน 15 วัน
ข้อ 56 รับอุทธรณ์แล้วส่งให้สภานายกพิเศษ
ข้อ 57 สิทธิฟ้องศาลปกครองกรณีคำสั่งลงโทษ