ReadyPlanet.com
dot
ประมวลกฎหมาย
dot
bulletป.แพ่งและพาณิชย์
bulletพระราชบัญญัติ
bulletความรู้กฎหมาย
bulletสำนัก,ทนาย,ทนายความ
bulletแบบฟอร์มสัญญา
bulletปรึกษากฎหมาย
bulletวิชาชีพทนายความ
bulletข้อบังคับสภาทนายความ
bulletคำพิพากษาฎีกา
bulletเช่าซื้อขายฝากซื้อขาย
bulletเกี่ยวกับคดีอาญา
bulletเกี่ยวกับ วิ.แพ่ง
bulletคดีเกี่ยวกับวิ.อาญา
bulletคำพิพากษารวม
bulletครอบครองปรปักษ์
bulletการสิ้นสุดการสมรส
bulletการใช้กฎหมายอาญา
bulletคดียาเสพติดให้โทษ
dot
Newsletter

dot
การประชุมคณะกรรมการมรรยาททนายความ

ข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการมรรยาททนายความ พ.ศ.2535

     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 72 และโดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแห่งสภาทนาย ความตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ.2528 คณะกรรมการสภาทนายความ ออกข้อบังคับว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการมรรยาทนายความไว้ดังต่อไปนี้ คือ

     ข้อ 1  ข้อบังคับนี้ เรียกว่า `ข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการ มรรยาททนายความ พ.ศ.2535'

     ข้อ 2  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 หมวด 1
 การนัดประชุม

     ข้อ 3  ให้ประธานกรรมการมรรยาททนายความส่งหนังสือนัดประชุมโดยแนบระเบียบวาระ การประชุม  ทางไปรษณีย์หรือโดยวิธีอื่นไปยังกรรมการมรรยาททนายความทุกคน ณ ภูมิลำเนาหรือสำนักงานก่อนวันนัดประชุม ไม่น้อยกว่า 7 วัน

     หากเป็นการประชุมเพื่อวินิจฉัยคดีมรรยาททนายความ  ต้องแนบรายละเอียดเกี่ยวกับคดีไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม

หมวด 2
องค์ประชุม

     ข้อ 4  ในการพิจารณาคดีมรรยาททนายความทุกคดีต้องมีกรรมการมรรยาททนายความมา ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการมรรยาททนายความ จึงจะเป็นองค์ประชุม

 หมวด 3
 การประชุม

     ข้อ 5  ให้ประธานกรรมการมรรยาททนายความเป็นประธานที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการ มรรยาททนายความไม่สามารถทำหน้าที่ได้ หรือไม่อยู่ในที่ประชุมก็ให้รองประธานกรรมการมรรยาททนายความทำหน้าที่ประธานที่ประชุมแทน ถ้าหากรองประธานกรรมการมรรยาททนายความไม่สามารถทำหน้าที่ได้หรือไม่อยู่ในที่ประชุม ให้กรรมการมรรยาททนายความผู้ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจาก ประธานกรรมการมรรยาททนายความปฏิบัติหน้าที่แทน

     ข้อ 6  ให้ประธานกรรมการมรรยาททนายความ หรือประธานที่ประชุม จัดให้มีการบันทึก รายงานการประชุมไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง  และให้นำเสนอที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมในการประชุมครั้งถัดไป

     ข้อ 7  ให้ประชุมพิจารณาเฉพาะเรื่องที่มีอยู่ในระเบียบวาระการประชุม และต้องดำเนินการ ประชุมตามลำดับในระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ เว้นแต่ที่ประชุมจะเห็นเป็นอย่างอื่น

     ข้อ 8  กรรมการมรรยาททนายความผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยคำต่อที่ประชุม ให้ยกมือขึ้นพ้น ศรีษะ เมื่อประธานอนุญาตแล้วจึงกล่าวได้ และต้องเป็นคำกล่าวกับประธานที่ประชุมเท่านั้น

     ข้อ 9  ถ้ากรรมการมรรยาททนายความผู้ใดขอแถลงหรือชี้แจงเรื่องใด ๆ ให้ประธานที่ประชุม พิจารณาว่าจะอนุญาตหรือไม่ก็ได้

     ข้อ 10  ประธานที่ประชุมมีอำนาจสั่งให้พักการประชุมหรือเลื่อนการประชุม หรือเลิกประชุม ได้ตามที่เห็นสมควร

     ข้อ 11  การกล่าวถ้อยคำต้องอยู่ในประเด็น ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่ซ้ำซาก และใช้วาจาสุภาพ ไม่ใส่ร้ายเสียดสีบุคคลอื่นหรือออกชื่อบุคคลโดยไม่จำเป็น

     ข้อ 12  ประธานที่ประชุมมีอำนาจกำหนดการกล่าวถ้อยคำหรือลงมติในเรื่องที่กำลังประชุมได้ แต่เพียงผู้เดียว

หมวด 4
การปรึกษาและวินิจฉัยชี้ขาดคดีมรรยาททนายความ

     ข้อ 13  ในการประชุมเรื่องใด ๆ ถ้าจะต้องมีการลงมติ ประธานที่ประชุมมีอำนาจสั่งให้ลงมติ ได้สองวิธีคือ วิธีลงคะแนนลับ กับวิธีการลงคะแนนเปิดเผย

     ข้อ 14  ในกรณีที่มีการลงมติโดยวิธีลงคะแนนลับก็ดี โดยวิธีเปิดเผยก็ดี ถ้าหากคะแนนเสียง เท่ากันให้ประธานที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเป็นคะแนนชี้ขาดได้อีกเสียงหนึ่ง

     ข้อ 15  ระเบียบวาระเรื่องใดซึ่งได้ลงมติไปแล้ว จะเสนอซ้ำอีกไม่ได้เว้นแต่ที่เกี่ยวกับปัญหา ข้อกฎหมาย

หมวด 5
การอำนวยความสะดวกต่อที่ประชุม

 ข้อ 16  ประธานกรรมการมรรยาททนายความ สั่งพนักงานสังกัดสำนักงานคณะกรรมการมรรยาททนายความ หรือพนักงานของสภาทนายความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกต่อที่ประชุม ตามความจำเป็นก็ได้


                                ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2535
                                         สัก  กอแสงเรือง
                                        นายกสภาทนายความ

 
ข้อบังคับสภาทนายความ

การพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
พนักงานสภาทนายความ พ.ศ. 2530
การฝึกอบรมวิชาว่าความพ.ศ. 2529
การฝึกหัดงานในสำนักงานทนายความ พ.ศ.2535
การฝึกหัดงานในสำนักงานทนายความ
การประชุมใหญ่ของสภาทนายความ
สำนักงานสิทธิมนุษยชนสภาทนายความ
การแบ่งส่วนงานของสภาทนายความ
การฌาปนกิจสงเคราะห์สภาทนายความ
การเงินและทรัพย์สินของสภาทนายความ พ.ศ. 2547
การเก็บรักษาและการเบิกจ่ายเงินกองทุน
การช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย