ReadyPlanet.com
dot
ประมวลกฎหมาย
dot
bulletป.แพ่งและพาณิชย์
bulletพระราชบัญญัติ
bulletความรู้กฎหมาย
bulletสำนัก,ทนาย,ทนายความ
bulletแบบฟอร์มสัญญา
bulletปรึกษากฎหมาย
bulletวิชาชีพทนายความ
bulletข้อบังคับสภาทนายความ
bulletคำพิพากษาฎีกา
bulletเช่าซื้อขายฝากซื้อขาย
bulletเกี่ยวกับคดีอาญา
bulletเกี่ยวกับ วิ.แพ่ง
bulletคดีเกี่ยวกับวิ.อาญา
bulletคำพิพากษารวม
bulletครอบครองปรปักษ์
bulletการสิ้นสุดการสมรส
dot
Newsletter

dot
การประชุมคณะกรรมการมรรยาททนายความ

                                                                ข้อบังคับสภาทนายความ
                                          ว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการมรรยาททนายความ พ.ศ.2535

     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 72 และโดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแห่งสภาทนาย ความตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ.2528 คณะกรรมการสภาทนายความ ออกข้อบังคับว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการมรรยาทนายความไว้ดังต่อไปนี้ คือ

     ข้อ 1  ข้อบังคับนี้ เรียกว่า `ข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการ มรรยาททนายความ พ.ศ.2535'

     ข้อ 2  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                                 หมวด 1
                               การนัดประชุม

     ข้อ 3  ให้ประธานกรรมการมรรยาททนายความส่งหนังสือนัดประชุมโดยแนบระเบียบวาระ การประชุม  ทางไปรษณีย์หรือโดยวิธีอื่นไปยังกรรมการมรรยาททนายความทุกคน ณ ภูมิลำเนาหรือสำนักงานก่อนวันนัดประชุม ไม่น้อยกว่า 7 วัน

     หากเป็นการประชุมเพื่อวินิจฉัยคดีมรรยาททนายความ  ต้องแนบรายละเอียดเกี่ยวกับคดีไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม

                                 หมวด 2
                                องค์ประชุม

     ข้อ 4  ในการพิจารณาคดีมรรยาททนายความทุกคดีต้องมีกรรมการมรรยาททนายความมา ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการมรรยาททนายความ จึงจะเป็นองค์ประชุม

                                 หมวด 3
                                การประชุม

     ข้อ 5  ให้ประธานกรรมการมรรยาททนายความเป็นประธานที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการ มรรยาททนายความไม่สามารถทำหน้าที่ได้ หรือไม่อยู่ในที่ประชุมก็ให้รองประธานกรรมการมรรยาททนายความทำหน้าที่ประธานที่ประชุมแทน ถ้าหากรองประธานกรรมการมรรยาททนายความไม่สามารถทำหน้าที่ได้หรือไม่อยู่ในที่ประชุม ให้กรรมการมรรยาททนายความผู้ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจาก ประธานกรรมการมรรยาททนายความปฏิบัติหน้าที่แทน

     ข้อ 6  ให้ประธานกรรมการมรรยาททนายความ หรือประธานที่ประชุม จัดให้มีการบันทึก รายงานการประชุมไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง  และให้นำเสนอที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมในการประชุมครั้งถัดไป

     ข้อ 7  ให้ประชุมพิจารณาเฉพาะเรื่องที่มีอยู่ในระเบียบวาระการประชุม และต้องดำเนินการ ประชุมตามลำดับในระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ เว้นแต่ที่ประชุมจะเห็นเป็นอย่างอื่น

     ข้อ 8  กรรมการมรรยาททนายความผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยคำต่อที่ประชุม ให้ยกมือขึ้นพ้น ศรีษะ เมื่อประธานอนุญาตแล้วจึงกล่าวได้ และต้องเป็นคำกล่าวกับประธานที่ประชุมเท่านั้น

     ข้อ 9  ถ้ากรรมการมรรยาททนายความผู้ใดขอแถลงหรือชี้แจงเรื่องใด ๆ ให้ประธานที่ประชุม พิจารณาว่าจะอนุญาตหรือไม่ก็ได้

     ข้อ 10  ประธานที่ประชุมมีอำนาจสั่งให้พักการประชุมหรือเลื่อนการประชุม หรือเลิกประชุม ได้ตามที่เห็นสมควร

     ข้อ 11  การกล่าวถ้อยคำต้องอยู่ในประเด็น ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่ซ้ำซาก และใช้วาจาสุภาพ ไม่ใส่ร้ายเสียดสีบุคคลอื่นหรือออกชื่อบุคคลโดยไม่จำเป็น

     ข้อ 12  ประธานที่ประชุมมีอำนาจกำหนดการกล่าวถ้อยคำหรือลงมติในเรื่องที่กำลังประชุมได้ แต่เพียงผู้เดียว

                                 หมวด 4
                  การปรึกษาและวินิจฉัยชี้ขาดคดีมรรยาททนายความ

     ข้อ 13  ในการประชุมเรื่องใด ๆ ถ้าจะต้องมีการลงมติ ประธานที่ประชุมมีอำนาจสั่งให้ลงมติ ได้สองวิธีคือ วิธีลงคะแนนลับ กับวิธีการลงคะแนนเปิดเผย

     ข้อ 14  ในกรณีที่มีการลงมติโดยวิธีลงคะแนนลับก็ดี โดยวิธีเปิดเผยก็ดี ถ้าหากคะแนนเสียง เท่ากันให้ประธานที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเป็นคะแนนชี้ขาดได้อีกเสียงหนึ่ง

     ข้อ 15  ระเบียบวาระเรื่องใดซึ่งได้ลงมติไปแล้ว จะเสนอซ้ำอีกไม่ได้เว้นแต่ที่เกี่ยวกับปัญหา ข้อกฎหมาย

                                 หมวด 5
                        การอำนวยความสะดวกต่อที่ประชุม

     ข้อ 16  ประธานกรรมการมรรยาททนายความ สั่งพนักงานสังกัดสำนักงานคณะกรรมการมรรยาททนายความ หรือพนักงานของสภาทนายความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกต่อที่ประชุม ตามความจำเป็นก็ได้


                                ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2535
                                         สัก  กอแสงเรือง
                                        นายกสภาทนายความ

 
ข้อบังคับสภาทนายความ

การพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
พนักงานสภาทนายความ พ.ศ. 2530
การฝึกอบรมวิชาว่าความพ.ศ. 2529
การฝึกหัดงานในสำนักงานทนายความ พ.ศ.2535
การฝึกหัดงานในสำนักงานทนายความ
การประชุมใหญ่ของสภาทนายความ
สำนักงานสิทธิมนุษยชนสภาทนายความ
การแบ่งส่วนงานของสภาทนายความ
การฌาปนกิจสงเคราะห์สภาทนายความ
การเงินและทรัพย์สินของสภาทนายความ พ.ศ. 2547
การเก็บรักษาและการเบิกจ่ายเงินกองทุน
การช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย