ReadyPlanet.com
dot
ประมวลกฎหมาย
dot
bulletป.แพ่งและพาณิชย์
bulletพระราชบัญญัติ
bulletความรู้กฎหมาย
bulletสำนัก,ทนาย,ทนายความ
bulletแบบฟอร์มสัญญา
bulletปรึกษากฎหมาย
bulletวิชาชีพทนายความ
bulletข้อบังคับสภาทนายความ
bulletคำพิพากษาฎีกา
bulletเช่าซื้อขายฝากซื้อขาย
bulletเกี่ยวกับคดีอาญา
bulletเกี่ยวกับ วิ.แพ่ง
bulletคดีเกี่ยวกับวิ.อาญา
bulletคำพิพากษารวม
bulletครอบครองปรปักษ์
bulletการสิ้นสุดการสมรส
dot
Newsletter

dot
การฝึกหัดงานในสำนักงานทนายความ

 

     

ปรึกษากฎหมาย ปรึกษาทนายความลีนนท์ โทร. 085 960 4258
สถานที่ตั้งสำนักงาน  เลขที่ 34/159 หมู่ 8 ถนนประชาชื่น ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120   โทร. 02-984-4258  แฟกซ์  02-984-4204  

 

ยินดีให้คำปรึกษากฎหมายทางโทรศัพท์

 

    

 

                                                                ข้อบังคับสภาทนายความ
                                        ว่าด้วยการฝึกหัดงานในสำนักงานทนายความ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
                     
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 มาตรา 8 มาตรา 27 มาตรา 38 และด้วยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแห่งสภาทนายความ ตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 คณะกรรมการสภาทนายความจึงออกข้อบังคับว่าด้วยการฝึกหัดงานในสำนักงานทนายความ ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยการฝึกหัดงานในสำนักงานทนายความ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550”

ข้อ 2  ข้อบังคับนี้ให้ใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3  ให้ยกเลิกความในข้อ 6 วรรคสอง แห่งข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยการฝึกหัดงานในสำนักงานทนายความ พ.ศ. 2535 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ผู้สมัครเข้ารับการทดสอบตามวรรคหนึ่ง ต้องเสียค่าลงทะเบียนสอบครั้งละไม่เกิน 1,500 บาท”


ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
เดชอุดม ไกรฤทธิ์
นายกสภาทนายความ

หมายเหตุ :- เหตุผลที่มีการประกาศใช้ข้อบังคับสภาทนายความฉบับนี้ คือ ด้วยปัจจุบันค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับการจัดสอบผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงานทนายความมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นกว่าเดิมมากและข้อบังคับเดิมได้ใช้มาตั้งแต่ พ.ศ. 2535 โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาเป็นระยะเวลา 15 ปีแล้ว  จึงมีความจำเป็นที่จะต้องประกาศใช้ข้อบังคับสภาทนายความฉบับนี้

 

             หน้าแรก  Home
ข้อบังคับสภาทนายความ

การพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
พนักงานสภาทนายความ พ.ศ. 2530
การฝึกอบรมวิชาว่าความพ.ศ. 2529
การฝึกหัดงานในสำนักงานทนายความ พ.ศ.2535
การประชุมใหญ่ของสภาทนายความ
สำนักงานสิทธิมนุษยชนสภาทนายความ
การแบ่งส่วนงานของสภาทนายความ
การประชุมคณะกรรมการมรรยาททนายความ
การฌาปนกิจสงเคราะห์สภาทนายความ
การเงินและทรัพย์สินของสภาทนายความ พ.ศ. 2547
การเก็บรักษาและการเบิกจ่ายเงินกองทุน
การช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย