ReadyPlanet.com
dot
ประมวลกฎหมาย
dot
bulletป.แพ่งและพาณิชย์
bulletพระราชบัญญัติ
bulletความรู้กฎหมาย
bulletสำนัก,ทนาย,ทนายความ
bulletแบบฟอร์มสัญญา
bulletปรึกษากฎหมาย
bulletวิชาชีพทนายความ
bulletข้อบังคับสภาทนายความ
bulletคำพิพากษาฎีกา
bulletเช่าซื้อขายฝากซื้อขาย
bulletเกี่ยวกับคดีอาญา
bulletเกี่ยวกับ วิ.แพ่ง
bulletคดีเกี่ยวกับวิ.อาญา
bulletคำพิพากษารวม
bulletครอบครองปรปักษ์
bulletการสิ้นสุดการสมรส
dot
Newsletter

dot
การเก็บรักษาและการเบิกจ่ายเงินกองทุน

                                                                                             ข้อบังคับสภาทนายความ

                                      ว่าด้วยการเก็บรักษาและการเบิกจ่ายเงินกองทุนช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย พ.ศ. 2530

              อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 (3) มาตรา 81 และด้วยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแห่งสภาทนายความ ตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 คณะกรรมการสภาทนาย
                                       ความออกข้อบังคับว่าด้วยการเก็บรักษาและการเบิกจ่ายกองทุนช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายไว้ดังต่อไปนี้

     ข้อ 1  ข้อบังคับนี้เรียกว่า `ข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยการเก็บรักษาและการเบิกจ่ายเงินกองทุนช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย พ.ศ. 2530'

     ข้อ 2  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

     ข้อ 3  ในข้อบังคับนี้

          `เงินกองทุน'  หมายความว่า  เงินกองทุนช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย

          `คณะกรรมการ'  หมายความว่า  คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย

          `ประธานกรรมการ'  หมายความว่า  ประธานกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย

          `รองประธานกรรมการ'  หมายความว่า  รองประธานกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย

          `เลขานุการ'  หมายความ  เลขานุการคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย

          `ผู้ช่วยเลขานุการ'    หมายความว่า   ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย

          `หัวหน้างานสำนักงาน'   หมายความว่า   หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย

     ข้อ   4   ให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงินกองทุน  โดยนำฝากธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ ธนาคารพาณิชย์อื่น  หรือสถาบันการเงินที่ธนาคารรับรองตามประเภทของบัญชีเงินฝากที่คณะกรรมการกำหนด

     ข้อ 5  ให้มีสมุดบัญชีเงินกองทุน ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 285 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน2515 และตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการบัญชี  เพื่อให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบได้

     ข้อ 6  การรับเงินทุกชนิดให้มีใบเสร็จรับเงิน  จัดลงบัญชีไว้ให้ถูกต้อง  และให้นำปากธนาคารในวันที่รับเงิน  หากไม่สามารถนำฝากได้ทันในวันนั้น  ก็ให้นำฝากในวันทำการของธนาคารวันถัดไป

     ข้อ 7  หัวหน้าสำนักงานหรือเจ้าหน้าที่การเงินที่คณะกรรมการมอบหมาย มีอำนาจเก็บเงินไว้ได้วันละไม่เกิน 2,000 บาท (สองพันบาท)

     ข้อ 8  ให้บุคคลต่อไปนี้มีอำนาจอนุมัติสั่งจ่ายเงินกองทุน
          (1)  ประธานกรรมการ ครั้งละไม่เกิน 30,000 บาท
          (2)  รองประธานกรรมการ ครั้งละไม่เกิน 10,000 บาท
          (3)  เลขานุการ ครั้งละไม่เกิน 5,000 บาท
          (4)  ผู้ช่วยเลขานุการ ครั้งละไม่เกิน 1,000 บาท
          (5)  หัวหน้าสำนักงานตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11 และข้อ 12

     การจ่ายเงินที่มีจำนวนเงินครั้งละเกินกว่า 30,000 บาท จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการก่อนจึงจะจ่ายได้

     ในการอนุมัติสั่งจ่ายเงินทุกครั้งจะต้องมีหลักฐานการอนุมัติและใบสำคัญคู่จ่ายไว้เป็นหลักฐาน

     ข้อ  9  การจ่ายเงินต้องจ่ายเป็นเช็ค  โดยให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ  และเลขานุการ  จำนวนสองในสามคนร่วมกันลงลายมือชื่อและประทับตรา (หากมี) เป็นสำคัญ  เว้นแต่การจ่ายเงินที่มีจำนวนครั้งละไม่เกินสองพันบาท  จะจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

     ข้อ  10   ให้หัวหน้าสำนักงานจัดทำบัญชีแสดงรายการรับเงิน การจ่ายเงิน รวมทั้งการได้มาซึ่งที่สภาทนายความจัดสรรให้  เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  ทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้  และดอกผลของเงินกองทุนในแต่ละเดือน  และเสนอให้คณะกรรมการทราบในการประชุมตามปกติของเดือนถัดไปทุกเดือน

     ข้อ 11  การจ่ายเงินให้แก่ทนายความอาสาสมัครที่ไปปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย  ให้หัวหน้าสำนักงานมีอำนาจอนุมัติสั่งจ่ายได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินอัตราดังต่อไปนี้
          (1)  การไปว่าความที่ศาลแพ่งหรือศาลอาญา  ครั้งละ  100 บาท
          (2)  การไปว่าความที่ศาลแรงงาน ครั้งละ 150 บาท
          (3)  การไปว่าความที่ศาลแขวงพระนครเหนือ ศาลแขวงพระนครใต้  ศาลแพ่งธนบุรี  ศาลอาญาธนบุรี หรือศาลแขวงธนบุรี  ครั้งละ 200 บาท
          (4)   การไปปฏิบัติหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับกฎหมายแก่ประชาชนประจำสถานีตำรวจนครบาลต่าง ๆ วันละ 100 บาท  ต่อหนึ่งคน

     ข้อ 12  การจ่ายเงินให้แก่ทนายความอาสาสมัครนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในข้อ 11 ให้หัวหน้าสำนักงานพิจารณาอนุมัติจ่ายได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม   แต่ต้องไม่เกินกว่า  ครั้งละ 500 บาทแล้วรายงานให้ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งจ่ายเงินตามข้อ 8 (1) ถึง (4) เพื่อให้ความเห็นชอบ
     ข้อ   13    การเบิกจ่ายเงินนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้   ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยการเก็บรักษาเงินและการเบิกจ่ายเงิน พ.ศ. 2529  โดยอนุโลม

                      ให้ไว้ ณ วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2530

                               คำนวณ ชโลปถัมภ์
                              นายกสภาทนายความ
ข้อบังคับสภาทนายความ

การพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
พนักงานสภาทนายความ พ.ศ. 2530
การฝึกอบรมวิชาว่าความพ.ศ. 2529
การฝึกหัดงานในสำนักงานทนายความ พ.ศ.2535
การฝึกหัดงานในสำนักงานทนายความ
การประชุมใหญ่ของสภาทนายความ
สำนักงานสิทธิมนุษยชนสภาทนายความ
การแบ่งส่วนงานของสภาทนายความ
การประชุมคณะกรรมการมรรยาททนายความ
การฌาปนกิจสงเคราะห์สภาทนายความ
การเงินและทรัพย์สินของสภาทนายความ พ.ศ. 2547
การช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย