ReadyPlanet.com
dot
ประมวลกฎหมาย
dot
bulletป.แพ่งและพาณิชย์
bulletพระราชบัญญัติ
bulletความรู้กฎหมาย
bulletสำนัก,ทนาย,ทนายความ
bulletแบบฟอร์มสัญญา
bulletปรึกษากฎหมาย
bulletวิชาชีพทนายความ
bulletข้อบังคับสภาทนายความ
bulletคำพิพากษาฎีกา
bulletเช่าซื้อขายฝากซื้อขาย
bulletเกี่ยวกับคดีอาญา
bulletเกี่ยวกับ วิ.แพ่ง
bulletคดีเกี่ยวกับวิ.อาญา
bulletคำพิพากษารวม
bulletครอบครองปรปักษ์
bulletการสิ้นสุดการสมรส
bulletการใช้กฎหมายอาญา
bulletคดียาเสพติดให้โทษ
dot
Newsletter

dot
การแบ่งส่วนงานของสภาทนายความ

ข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยการแบ่งส่วนงานของสภาทนายความและอำนาจหน้าที่ของกรรมการสภาทนายความ พ.ศ. 2547

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 (3) (จ) ประกอบมาตรา 15 และด้วยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแห่งสภาทนายความ ตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528คณะกรรมการสภาทนายความออกข้อบังคับว่าด้วยการแบ่งส่วนงานของสภาทนายความ และอำนาจหน้าที่ของกรรมการสภาทนายความ พ.ศ. 2547 ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาทนายความ ว่าด้วยการแบ่งส่วนงานของสภาทนายความและอำนาจหน้าที่ของกรรมการสภาทนายความ พ.ศ. 2547”

ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยการแบ่งส่วนงานของสภาทนายความ พ.ศ. 2531 ประกอบกับข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยการแบ่งส่วนงานของสภาทนายความ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2536 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2541 ทั้งหมด และให้ใช้ความใหม่ในข้อบังคับนี้แทน

ข้อ 4 ให้แบ่งส่วนงานของสภาทนายความ ดังนี้
4.1 ส่วนกลาง
4.1.1 สำนักงานคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย
4.1.2 สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
4.1.3 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
4.1.4 สำนักงานคดีปกครอง
4.1.5 สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค
4.1.6 สำนักงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
4.1.7 สถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง
4.1.8 สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ
4.1.9 สถาบันอบรมวิชาชีพที่ปรึกษากฎหมาย
4.1.10 สถาบันวิจัยและพัฒนากฎหมาย
4.1.11 สำนักงานนายกและคณะกรรมการสภาทนายความ
4.1.12 สำนักงานตรวจสอบ และรายงาน
4.1.13 สำนักงานการงบประมาณ
4.1.14 สำนักงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
4.1.15 สำนักงานเลขาธิการ
4.1.16 สำนักงานการเงินและบัญชี
4.1.17 สำนักงานธุรการและทรัพยากรบุคคล
4.1.18 สำนักงานทะเบียนทนายความ
4.1.19 สำนักงานโฆษกและประชาสัมพันธ์
4.1.20 สำนักงานทะเบียนแบบการรับรองลายมือชื่อและเอกสาร
4.1.21 สำนักงานคณะกรรมการมรรยาททนายความ
4.1.22 สำนักงานกิจการระหว่างประเทศ
4.1.23 สำนักงานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
4.1.24 สำนักงานสโมสรกีฬา
4.1.25 สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์และฌาปนกิจ
4.2 ส่วนภูมิภาค
4.2.1 สำนักงานสภาทนายความภาค
4.2.2 สำนักงานสภาทนายความจังหวัด

ข้อ 5 นายกสภาทนายความมีอำนาจหน้าที่ควบคุม ดูแลและรับผิดชอบงานของสภาทนายความทั้งปวง

ข้อ 6 ให้คณะกรรมการสภาทนายความมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. อุปนายก ประกอบด้วย อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ อุปนายกฝ่ายวิชาการ อุปนายกฝ่ายนโยบายและแผนงาน อุปนายกฝ่ายบริหาร อุปนายกฝ่ายกิจการพิเศษ อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์มีอำนาจหน้าที่ช่วยนายกสภาทนายความในการบริหารงานของสภาทนายความ ดังนี้
(ก) อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ มีอำนาจหน้าที่ช่วยควบคุมดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สำนักงานคดีปกครอง สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และงานที่ได้รับมอบหมาย
(ข) อุปนายกฝ่ายวิชาการ มีอำนาจและหน้าที่ช่วยควบคุม ดูแล รับผิดชอบและบริหารงานของสภาทนายความเกี่ยวกับ สถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ สถาบันอบรมวิชาชีพที่ปรึกษากฎหมาย สถาบันวิจัยและพัฒนากฎหมาย และงานที่ได้รับมอบหมาย
(ค) อุปนายกฝ่ายนโยบายและแผนงาน มีอำนาจและหน้าที่ช่วยควบคุม ดูแลรับผิดชอบและบริหารงานของสภาทนายความเกี่ยวกับสำนักงานนายกและคณะกรรมการสภาทนายความ สำนักงานตรวจสอบและรายงาน สำนักงานการงบประมาณ สำนักงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ และงานที่ได้รับมอบหมาย
(ง) อุปนายกฝ่ายบริหาร มีอำนาจและหน้าที่ช่วยควบคุม ดูแล รับผิดชอบและบริหารงานของสภาทนายความเกี่ยวกับสำนักงานเลขาธิการ สำนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานธุรการและทรัพยากรบุคคล สำนักงานทะเบียนทนายความ สำนักงานโฆษกและประชาสัมพันธ์ สำนักงานทะเบียนแบบการรับรองลายมือชื่อและเอกสาร และงานที่ได้รับมอบหมาย
(จ) อุปนายกฝ่ายกิจการพิเศษ มีอำนาจและหน้าที่ช่วยควบคุม ดูแล รับผิดชอบและบริหารงานของสภาทนายความเกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการมรรยาททนายความ สำนักงานสภาทนายความภาค สำนักงานสภาทนายความจังหวัด และงานที่ได้รับมอบหมาย
(ฉ) อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ มีอำนาจและหน้าที่ช่วยควบคุม ดูแล รับผิดชอบและบริหารงานของสภาทนายความเกี่ยวกับ สำนักงานกิจการระหว่างประเทศ และงานที่ได้รับมอบหมาย
(ช) อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ มีอำนาจและหน้าที่ช่วยควบคุมดูแลรับผิดชอบและบริหารงานของสภาทนายความเกี่ยวกับสำนักงานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ สำนักงานสโมสรกีฬา สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์และฌาปนกิจ และงานที่ได้รับมอบหมาย

2. เลขาธิการ มีอำนาจหน้าที่ช่วยควบคุม ดูแล และรับผิดชอบงานของสภาทนายความด้านธุรการของทุกส่วนงานในสภาทนายความ และงานที่ได้รับมอบหมาย

3. นายทะเบียน มีอำนาจหน้าที่ช่วยควบคุม ดูแล และรับผิดชอบงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานทะเบียนทนายความ และงานที่ได้รับมอบหมาย

4. เหรัญญิก มีอำนาจหน้าที่ควบคุม ดูแล และรับผิดชอบงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานการเงินและบัญชีและงานที่ได้รับมอบหมาย

5. สวัสดิการ มีอำนาจหน้าที่ควบคุม ดูแล และรับผิดชอบงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์และงานที่ได้รับมอบหมาย

6. ประชาสัมพันธ์ มีอำนาจหน้าที่ควบคุม ดูแล และรับผิดชอบงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานประชาสัมพันธ์และงานที่ได้รับมอบหมาย

7. กรรมการฝ่ายนโยบายและแผนงาน มีอำนาจหน้าที่ควบคุม ดูแล และรับผิดชอบงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายนโยบายและแผนงานและงานที่ได้รับมอบหมาย

8. กรรมการฝ่ายต่างประเทศ มีอำนาจหน้าที่ควบคุม ดูแล และรับผิดชอบงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายต่างประเทศและงานที่ได้รับมอบหมาย

9. กรรมการฝ่ายวิชาการ มีอำนาจหน้าที่ควบคุม ดูแล และรับผิดชอบงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายวิชาการ และงานที่ได้รับมอบหมาย

10. กรรมการฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย มีอำนาจหน้าที่ควบคุม ดูแลและรับผิดชอบงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายและงานที่ได้รับมอบหมาย

11. กรรมการบริหารภาค มีอำนาจหน้าที่ควบคุม ดูแล และรับผิดชอบงานของสภาทนายความในส่วนภูมิภาค และงานที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้
(ก) กรรมการบริหารภาค 1 รับผิดชอบงานของสภาทนายความและงานที่ได้รับมอบหมายในเขตสำนักงานสภาทนายความจังหวัดของทุกศาลจังหวัดที่เปิดทำการตามเขตอำนาจของอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1
(ข) กรรมการบริหารภาค 2 รับผิดชอบงานของสภาทนายความและงานที่ได้รับมอบหมายในเขตสำนักงานสภาทนายความจังหวัดของทุกศาลจังหวัดที่เปิดทำการตามเขตอำนาจของอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2
(ค) กรรมการบริหารภาค 3 รับผิดชอบงานของสภาทนายความและงานที่ได้รับมอบหมายในเขตสำนักงานสภาทนายความจังหวัดของทุกศาลจังหวัดที่เปิดทำการตามเขตอำนาจของอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3
(ง) กรรมการบริหารภาค 4 รับผิดชอบงานของสภาทนายความและงานที่ได้รับมอบหมายในเขตสำนักงานสภาทนายความจังหวัดของทุกศาลจังหวัดที่เปิดทำการตามเขตอำนาจของอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4
(จ) กรรมการบริหารภาค 5 รับผิดชอบงานของสภาทนายความและงานที่ได้รับมอบหมายในเขตสำนักงานสภาทนายความจังหวัดของทุกศาลจังหวัดที่เปิดทำการตามเขตอำนาจของอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5
(ฉ) กรรมการบริหารภาค 6 รับผิดชอบงานของสภาทนายความและงานที่ได้รับมอบหมายในเขตสำนักงานสภาทนายความจังหวัดของทุกศาลจังหวัดที่เปิดทำการตามเขตอำนาจของอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6
(ช) กรรมการบริหารภาค 7 รับผิดชอบงานของสภาทนายความและงานที่ได้รับมอบหมายในเขตสำนักงานสภาทนายความจังหวัดของทุกศาลจังหวัดที่เปิดทำการตามเขตอำนาจของอธิบดีผู้พิพากษาภาค 7
(ซ) กรรมการบริหารภาค 8 รับผิดชอบงานของสภาทนายความและงานที่ได้รับมอบหมายในเขตสำนักงานสภาทนายความจังหวัดของทุกศาลจังหวัดที่เปิดทำการตามเขตอำนาจของอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8
(ฌ) กรรมการบริหารภาค 9 รับผิดชอบงานของสภาทนายความและงานที่ได้รับมอบหมายในเขตสำนักงานสภาทนายความจังหวัดของทุกศาลจังหวัดที่เปิดทำการตามเขตอำนาจของอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9

12. กรรมการผู้แทนเนติบัณฑิตยสภา มีอำนาจและหน้าที่ให้คำปรึกษาและแนะนำงานของสภาทนายความต่อคณะกรรมการหรือนายกสภาทนายความและปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมกา รหรือนายกสภาทนายความมอบหมายตามที่เห็นสมควร

13. กรรมการผู้แทนกระทรวงยุติธรรม มีอำนาจและหน้าที่ให้คำปรึกษาและแนะนำงานของสภาทนายความต่อคณะกรรมการหรือนายกสภาทนายความและปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการหรือนายกสภาทนายความมอบหมายตามที่เห็นสมควร

ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2547
เดชอุดม ไกรฤทธิ์
นายกสภาทนายความ
ข้อบังคับสภาทนายความ

การพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
พนักงานสภาทนายความ พ.ศ. 2530
การฝึกอบรมวิชาว่าความพ.ศ. 2529
การฝึกหัดงานในสำนักงานทนายความ พ.ศ.2535
การฝึกหัดงานในสำนักงานทนายความ
การประชุมใหญ่ของสภาทนายความ
สำนักงานสิทธิมนุษยชนสภาทนายความ
การประชุมคณะกรรมการมรรยาททนายความ
การฌาปนกิจสงเคราะห์สภาทนายความ
การเงินและทรัพย์สินของสภาทนายความ พ.ศ. 2547
การเก็บรักษาและการเบิกจ่ายเงินกองทุน
การช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย