ReadyPlanet.com
dot
ประมวลกฎหมาย
dot
bulletป.แพ่งและพาณิชย์
bulletพระราชบัญญัติ
bulletความรู้กฎหมาย
bulletสำนัก,ทนาย,ทนายความ
bulletแบบฟอร์มสัญญา
bulletปรึกษากฎหมาย
bulletวิชาชีพทนายความ
bulletข้อบังคับสภาทนายความ
bulletคำพิพากษาฎีกา
bulletเช่าซื้อขายฝากซื้อขาย
bulletเกี่ยวกับคดีอาญา
bulletเกี่ยวกับ วิ.แพ่ง
bulletคดีเกี่ยวกับวิ.อาญา
bulletคำพิพากษารวม
bulletครอบครองปรปักษ์
bulletการสิ้นสุดการสมรส
dot
Newsletter

dot
ข้อตกลงยกที่ดินให้ต่อหน้านายอำเภอ

บันทึกข้อตกลงยินยอมยกที่ดินให้เป็นการให้หรือคำมั่นว่าจะให้ที่ดินจะต้องได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่จึงบังคับกันได้ แม้บันทึกข้อตกดังกล่าวจะได้ทำต่อหน้านายอำเภอก็ยังไม่ครบหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนดจึงไม่มีผลผูกพันต่อกัน


คำพิพากษาศาลฎีกาที่  586/2538

 
การให้หรือคำมั่นว่าจะให้ที่ดินจะต้องได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่จึงบังคับกันได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 526 บันทึกข้อตกลงระหว่างป.กับจำเลยที่ระบุว่าจำเลยซึ่งเป็นเจ้าของที่พิพาทยินยอมยกที่ดังกล่าวส่วนหนึ่งให้โจทก์ด้วย แต่มิได้จดทะเบียนจึงไม่มีผลผูกพันจำเลยโจทก์ไม่มีสิทธิเรียกร้องเอาที่พิพาทโดยอาศัยบันทึกดังกล่าวได้

โจทก์ฟ้องว่าโจทก์ นายประเสริฐ   และนางวิวรรณ เป็นบุตรของนางแดง จำเลยเป็นบุตรของนายแดง แต่เกิดจากบิดาต่างกันนางแดงถึงแก่ความตายเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2521 มีทรัพย์มรดกเป็นที่ดิน 2 แปลง คือที่ดินตามโฉนดเลขที่ 3946 เนื้อที่ 16 ไร่ 2 งาน 93 ตารางวาและที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์(น.ส.3ก.) เลขที่ 494 พร้อมบ้าน 1 หลังโจทก์ จำเลย นายประเสริฐ และนางวิวรรณ ต่างครอบครองร่วมกันมาตลอดต่อมาเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2526 จำเลยได้ทำบันทึกไว้ต่อนายอำเภอมหาชนะชัยว่า จำเลยตกลงยกที่ดินตามโฉนดเลขที่ 3946 จำนวนเนื้อที่ 8ไร่ 2 งาน 93 ตารางวาให้แก่โจทก์ นายประเสริฐ และนางวิวรรณ ส่วนที่เหลืออีก 8 ไร่ ตกได้แก่จำเลย สำหรับที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3ก.) เลขที่ 494 จำเลย ยกให้โจทก์ นายประเสริฐ และนางวิวรรณ ส่วนจำเลยขอรับเอาบ้านซึ่งปลูกอยู่บนที่ดินแปลงนี้หลังจากทำบันทึกแล้วจำเลยยอมยกที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์(น.ส.3ก.) เลขที่ 494 ให้แก่โจทก์ นายประเสริฐ และนางวิวรรณ เท่านั้น แต่ที่ดินตามโฉนดเลขที่ 3946 จำเลยไม่ได้ยกให้แก่โจทก์ โจทก์ทวงถามจำเลยก็บ่ายเบี่ยงเรื่อยมา ขอให้จำเลยไปจดทะเบียนแบ่งแยกที่ดินตาม โฉนดเลขที่ 3946 เนื้อที่ 2 ไร่ 3 งาน 64 ตารางวาให้แก่โจทก์ หากจำเลยไม่ปฏิบัติให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยให้การว่าที่ดินตามโฉนดเลขที่ 3946ไม่ใช่มรดกของนางแดงเพราะนางแดงยกให้แก่จำเลยตั้งแต่นางแดงยังมีชีวิตอยู่ จำเลยถูกนายประเสริฐ ข่มขู่ว่านางวิวรรณได้ร้องเรียนต่อทางราช (ป.ป.ป.) กล่าวหาว่าปลัดอำเภอคนหนึ่งของอำเภอมหาชนะชัยปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบได้ทำการเปลี่ยนชื่อมารดาของนางวิวรรณในทะเบียนบ้าน ทางราชการได้ตั้งกรรมการขึ้นสอบสวนเพื่อเอาผิดกับปลัดอำเภอคนนั้น และจำเลยมีส่วนรู้เห็นด้วยโดยหวังจะเอามรดกของนางแดงคนเดียว จะให้นางวิวรรณ ฟ้องจำเลยถ้าไม่อยากให้ฟ้องก็ให้จำเลยยอมแบ่งที่ดินให้แก่นายประเสริฐ โจทก์และนางวิวรรณจำเลยกลัวและรู้เท่าไม่ถึงการณ์จึงได้ยอมทำบันทึก ฉบับลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2526 หลังจากนั้นจำเลยทราบจากนางวิวรรณ ว่าไม่เคยรู้เรื่องที่นายประเสริฐ ข่มขู่จึงได้มีหนังสือขอยกเลิกบันทึกดังกล่าวขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยไปจดทะเบียนแบ่งแยกที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 3946 ตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดอุบลราชธานี (ปัจจุบันจังหวัดยโสธร) เนื้อที่ 2 ไร่ 3 งาน 64 ตารางวาให้โจทก์ หากไม่ไปให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า"สำหรับปัญหาประการที่สองที่ว่าบันทึกข้อตกลงระหว่างนายประเสริฐคุณกับจำเลยเกี่ยวกับที่พิพาทตามเอกสารหมาย จ. 2 มี ผลบังคับได้ตามกฎหมาย ที่โจทก์จะถือเอาประโยชน์จากบันทึกดังกล่าวได้หรือไม่นั้น  เห็นว่าข้อความในข้อ 1. ของเอกสารดังกล่าวระบุชัดแจ้งว่าจำเลยเป็นเจ้าของที่พิพาทเนื้อที่ 16ไร่ 2 งาน 93 ตารางวาและจำเลยยินยอมยกที่พิพาทเนื้อที่ 8 ไร่ 2 งาน 93 ตารางวาให้แก่น้อง 3 คนในจำนวนนี้มีชื่อโจทก์รวมอยู่ด้วยคนหนึ่ง การให้หรือคำมั่นว่าจะให้ทรัพย์สินจะต้องได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่จึงจะบังคับกันได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 526 แต่บันทึกข้อตกลงตามเอกสารหมายจ .2  มิได้จดทะเบียนจึงไม่มีผลผูกพันจำเลยโจทก์ไม่มีสิทธิเรียกร้องเอาที่พิพาทโดยอาศัยบันทึกดังกล่าวได้ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ชอบแล้วฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ดำรุพงศ์อิศรางกูรณอยุธยา-อากาศบำรุงชีพ-ปราโมทย์บุนนาค)
 

 

 

 

ห้ามทำการเป็นทนายความ  นักโทษด้วยกันเรียงอุทธรณ์ให้
ถ้าจำเลยซึ่งเป็นตัวความจะทำฟ้องอุทธรณ์ด้วยตนเอง นำมายื่นต่อศาลย่อมทำได้ไม่มีอะไรห้าม การที่จำเลยให้ผู้ต้องขังชายบุญรอดซึ่งต้องขังอยู่ในเรือนจำทำแทนให้ และลงลายมือชื่อไว้ทั้งในช่องผู้เรียงและผู้พิมพ์เป็นการให้เห็นได้อยู่ในตัวตามถ้อยคำ กล่าวคือว่าอุทธรณ์ของจำเลย ดังกล่าวมีผู้ต้องขังชายบุญรอดเป็นผู้แต่ง เพราะคำว่า "แต่ง" กับ "เรียง" นั้น ตามพจนานุกรมมีความหมายเหมือนกัน จึงต้องห้ามตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 มาตรา 33
http://www.peesirilaw.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538681919&Ntype=41

 

 

ใช้ทางอย่างเป็นปรปักษ์กับใช้ทางเป็นการวิสาสะ
การใช้ทางแบบคุ้นเคยกันในลักษณะเพื่อนบ้านที่ต่างพื่งพาอาศัยกันและเป็นการได้รับอนุญาตจากเจ้าของที่ดินแล้วแม้จะได้นำดินลูกรังและหินมาถมในทางพิพาทตลอดมาทุกปีโดยไม่ได้รับอนุญาตจากใครก็ตาม ก็เป็นการกระทำเพื่อความสะดวกของผู้ใช้ทางเท่านั้น พฤติการณ์ถือได้ว่าเป็นการถือวิสาสะในการใช้ทางไม่ใช่เป็นการแสดงเจตนาที่จะใช้ทางอย่างเป็นปรปักษ์ แม้จะได้ใช้ทางมานานเกิน 10 ปี ก็ไม่ทำให้ทางพิพาทตกเป็นภาระจำยอมแก่ที่ดินของตนได้
http://www.peesirilaw.com/ครอบครองปรปักษ์/ปรปักษ์กับการวิสาสะ.html

 


ภาระจำยอมที่เกิดจากการจัดสรรที่ดินขาย
เจ้าของโครงการจัดสรรที่ดินได้กันทางเดินพิพาทไว้เป็นทางเข้าออกสำหรับตึกแถวที่แบ่งขายในการก่อสร้างตึกแถวเจ้าของโครงการได้ก่อสร้างตึกแถวทำกันสาดปูนซิเมนต์รุกล้ำเข้าไปในที่ดินแปลงที่เป็นทางเดินยื่นออกไป 1.5 เมตรต่อมาเจ้าของโครงการถูกฟ้องเป็นคดีล้มละลาย โจทก์ในคดีนี้ซื้อที่ดินทางเดินจากการขายทอดตลาดและฟ้องขับไล่ผู้ซื้อตึกแถวศาลฎีกาเห็นว่าทางเดินตกเป็นภาระจำยอมแก่ที่ดินจัดสรรโดยผลของกฎหมายแล้วรวมถึงกันสาดที่ยื่นออกไปด้วย
http://www.peesirilaw.com/ครอบครองปรปักษ์/ภาระจำยอมที่เกิดจากการจัดสรรที่ดินขาย.html

 


การครอบครองปรปักษ์ขาดตอนเมื่อเปลี่ยนเจ้าของ
การนับระยะเวลาครอบครองปรปักษ์ถือเอาระยะเวลาครอบครองของฝ่ายผู้ครอบครองที่ต้องครอบครองติดต่อกัน ไม่ต้องพิจารณาถึงตัวเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกครอบครองว่าจะได้โอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่นหรือไม่ และไม่จำต้องถือเอาทางฝ่ายเจ้าของอสังหาริมทรัพย์แต่ละคนที่รับโอนกรรมสิทธิ์มาเป็นเกณฑ์ในการเริ่มนับระยะเวลาครอบครองใหม่ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนตัวเจ้าของหากบุคคลภายนอกรับโอนโดยสุจริต เสียค่าตอบแทนและจดทะเบียนสิทธิโดยสุจริต
http://www.peesirilaw.com/ครอบครองปรปักษ์/การครอบครองปรปักษ์ขาดตอน.html

 

 

เจ้าของที่ดินมีสิทธิสร้างแผงร้านค้าบนทางภาระจำยอมหรือไม่?
สภาพของที่ดินภาระจำยอมใช้เป็นเพียงทางเดินเท่านั้น รถยนต์ไม่สามารถเข้าออกได้เพราะมีขั้นบันไดลงไปสู่ถนนสาธารณะ การที่เจ้าของที่ดินสร้างแผงร้านค้าโดยเว้นทางเท้าไว้ถึง 2.50 เมตร จึงไม่ทำให้ประโยชน์แห่งภาระจำยอมลดไปหรือเสื่อมความสะดวกหรือไม่? ศาลเห็นว่าทางพิพาทซึ่งเป็นที่ดินที่ตกอยู่ในภาระจำยอมแก่ที่ดินของผู้อื่นนั้นเป็นทางที่ใช้สัญจรอยู่ในโครงการหมู่บ้านและที่ดินจัดสรร ดังนั้น ไม่ว่ารถยนต์จะสามารถเข้าออกทางได้หรือไม่ก็ตาม
http://www.peesirilaw.com/ครอบครองปรปักษ์/เจ้าของที่ดินมีสิทธิสร้างแผงร้านค้าบนทางภาระจำยอมหรือไม่.html

 

 


จดภาระจำยอมให้แค่เดินผ่านแต่ปลูกสร้างหลังคาและวางของขาย
ที่ดินของโจทก์จดทะเบียนภาระจำยอมให้เป็นทางเดินให้จำเลยใช้เป็นทางเข้าออกไปสู่ทางสาธารณะ แต่จำเลยได้ก่อสร้างหลังคานำวัสดุก่อสร้างมาวางจำหน่าย ทำที่จอดรถในทางภาระจำยอม จำเลยอ้างได้นำเอาวัสดุก่อสร้างมาวางจำหน่ายตั้งแต่ปี 2529 บิดามารดาโจทก์ มิได้คัดค้านศาลเห็นว่าที่ดินของโจทก์ตกเป็นภาระจำยอมแก่ที่ดินของจำเลยในเรื่องทางเดิน โจทก์ไม่มีสิทธิที่จะไปหวงห้ามมิให้เดินผ่าน จำเลยนำวัสดุก่อสร้างมาวางจำหน่ายบนทางภาระจำยอม
http://www.peesirilaw.com/ครอบครองปรปักษ์/จดภาระจำยอมให้เป็นทางเดิน.html


ปรึกษากฎหมาย ปรึกษาทนายความ 0859604258  *  www.peesirilaw.com  *

 
นิติกรรมสัญญา

ที่ดินสาธารณะเป็นทรัพย์นอกพาณิชย์ห้ามซื้อขาย
สิทธิบอกล้างสัญญาระหว่างสมรส
มีที่ดินแต่ไม่มีเครดิตจะกู้เงินธนาคารจึงใช้ชื่อบุคคลอื่น
ผิดสัญญาเพื่อประโยชน์บุคคลภายนอก
ผลของการบอกเลิกสัญญาจะซื้อจะขาย
ข้อสัญญาว่าผู้ว่าจ้างไม่เรียกร้องค่าเสียหาย
หนังสือมอบอำนาจ พิมพ์ลายนิ้วมือ
จำเลยต้องรับผิดชำระดอกเบี้ยแก่โจทก์เพียงใด
สัญญาเช่าซื้อผู้ให้เช่าซื้อต้องเป็นเจ้าของทรัพย์สิน
สัญญาจะซื้อขายที่ดินผู้เยาว์ต้องขออนุญาตศาลด้วย
สัญญายอมความกับคำมั่นว่าจะให้
การตีความการแสดงเจตนา
การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาไม่ชอบ
สัญญาแบ่งเงินรางวัลผู้แจ้งเบาะแส
ศาลลดเบี้ยปรับที่สูงเกินส่วนได้
สัญญาจำนองตกเป็นโมฆะ
คำมั่นว่าจะไถ่ถอนจำนองหรือมอบเงินแทน
บุคคลสิทธิระหว่างคู่สัญญาใช้บังคับได้
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน ส.ป.ก. 4-01
เข้าทำกินต่างดอกเบี้ยในที่ดินส.ป.ก.4-01
สัญญาเพื่อประโยชน์บุคคลภายนอก
สัญญายินยอมโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
สัญญาจำนองเป็นโมฆะ
สัญญาให้ทรัพย์สินหรือคำมั่นว่าจะให้
สัญญาจะซื้อจะขาย
โอนที่ดินตามใบมอบอำนาจ article