ReadyPlanet.com


บ้านทรัพย์สินของเทศบาล


ดิฉันมีบ้านที่เช่ากับเทศบาล  แล้วดิฉันต้องการให้เช่าช่วงต่อ  ดิฉันสามารถทำได้หรือไม่ถ้าทำได้ต้องทำสัญญาเช่าช่วง หรือทำสัญญาเช่าตึกแถวหรือสัญญาเช่าบ้านขอบคุณค่ะ


ผู้ตั้งกระทู้ มะขาม :: วันที่ลงประกาศ 2010-10-10 15:54:11


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3254667)

1. แล้วดิฉันต้องการให้เช่าช่วงต่อ  ดิฉันสามารถทำได้หรือไม่

ตอบ--อยู่ที่สัญญาว่า อนุญาตให้ผู้เช่านำทรัพย์ไปให้เช่าช่วงได้หรือไม่ อ่านสัญญาเช่าดี ๆ นะครับ

2. ถ้าทำได้ต้องทำสัญญาเช่าช่วง หรือทำสัญญาเช่าตึกแถวหรือสัญญาเช่าบ้

ตอบ- ทำสัญญาเช่าได้เลยใช้บังคับได้ครับ

 

 

 

 

ยินดีให้คำปรึกษากฎหมาย

ผู้แสดงความคิดเห็น ทนายความ ลีนนท์ วันที่ตอบ 2010-10-10 16:01:21


ความคิดเห็นที่ 2 (3254668)

สัญญาที่ดิฉันทำกับเทศบาล  เป็นเพียงการโอนสิทธิการเช่าแล้วก็ไม่มีข้อสัญญาบังคับที่จะไม่ให้เช่าช่วง

แต่ดิฉันไม่เข้าใจว่าหนังสือการโอนสิทธิการเช่า  ถือเป็นสัญญาการเช่ากับเทศบาลใช่หรือไม่

เพราะเวลาที่ไปทำสัญญากับเทศบาล  ทางเทศบาลก็ให้หนังสือการโอนสิทธิการเช่าเพียงแผ่นเดียวทีให้ถือไว้

ผู้แสดงความคิดเห็น มะขาม วันที่ตอบ 2010-10-10 16:28:53


ความคิดเห็นที่ 3 (3254762)

มาตรา 544    ทรัพย์สินซึ่งเช่านั้นผู้เช่าจะให้เช่าช่วงหรือโอนสิทธิ ของตนอันมีในทรัพย์สินนั้นไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนให้แก่บุคคล ภายนอก ท่านว่าหาอาจทำได้ไม่ เว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น ในสัญญาเช่า

ถ้าผู้เช่าประพฤติฝ่าฝืนบทบัญญัติอันนี้ ผู้ให้เช่าจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได้

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ทนายความ ลีนนท์ วันที่ตอบ 2010-10-11 13:07:12


ความคิดเห็นที่ 4 (3254766)

1. สัญญาที่ดิฉันทำกับเทศบาล  เป็นเพียงการโอนสิทธิการเช่าแล้วก็ไม่มีข้อสัญญาบังคับที่จะไม่ให้เช่าช่วง

ตอบ--การโอนสิทธิการเช่า เป็นการโอนสิทธิของผู้เช่าเดิมให้กับบุคคลภายนอก ตามข้อเท็จจริงที่ให้มาคุณบอกว่าทำกับเทศบาล ซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์ที่ให้เช่าจึงเป็นข้อเท็จจริงที่ไม่ชัดเจนและไม่น่าเป็นไปได้

ตาม มาตรา 544 ต้องระบุในสัญญาเช่าว่าอนุญาตให้เช่าช่วงกันได้ แม้ไม่มีระบุห้ามเช่าช่วงก็ตามก็ไม่สามารถนำไปให้เช่าช่วงได้

2. แต่ดิฉันไม่เข้าใจว่าหนังสือการโอนสิทธิการเช่า  ถือเป็นสัญญาการเช่ากับเทศบาลใช่หรือไม่

ตอบ-- หนังสือโอนสิทธิการเช่า กับสัญญาเช่า เป็นคนละเรื่องกัน ชื่อก็บอกอยู่แล้ว คำถามของคุณคงคิดขึ้นมาเอง

3. เพราะเวลาที่ไปทำสัญญากับเทศบาล  ทางเทศบาลก็ให้หนังสือการโอนสิทธิการเช่าเพียงแผ่นเดียวทีให้ถือไว้

ตอบ--ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 084 130 2058

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ทนายความ ลีนนท์ วันที่ตอบ 2010-10-11 13:28:48


ความคิดเห็นที่ 5 (3254771)

                                                สัญญาโอนสิทธิการเช่า

สัญญาฉบับที่ทำขึ้นเมื่อวันที่………………………………………
ณ  เลขที่……………………………………………………………………
ระหว่าง………………………………………………………โดย…………………………………………. อยู่เลขที่………………………………………………………… ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า ผู้โอน   ฝ่ายหนึ่งกับข้าพเจ้า ………………………………………โดย…………………………………………. อยู่เลขที่………………………………………………………….. ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า  ผู้รับโอน   อีกฝ่ายหนึ่ง  ทั้งสองฝ่ายตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้
         ข้อ  1.  ผู้โอนตกลงโอน และผู้รับโอนตกลงรับโอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาเช่าระหว่างผู้โอน   กับ……………………………ผู้ให้เช่า จำนวน………………………..ฉบับ เกี่ยวกับการเช่าพื้นที่ในอาคารอยู่เลขที่……………………………………มีกำหนดอายุสัญญาเช่า……….ปี เริ่มตั้งแต่……………………  และสิ้นสุดในวันที่…………………………………
          ข้อ  2.  การโอนสิทธิการเช่าอาคารดังกล่าว ผู้รับโอนยอมชำระค่าตอบแทนให้กับผู้โอนเป็นเงิน………………บาท (………………………………………………..) ภายในวันที่……………………………โดยผู้โอนจะทำการโอนสิทธิการเช่าให้กับผู้รับโอน  ในวันที่ผู้รับโอนได้ชำระค่าตอบแทนแก่ผู้โอน  ณ  …….……………………………………………………………….
           ข้อ  3.   ถ้าผู้รับโอนผิดสัญญาไม่ชำระเงินค่าตอบแทนให้กับผู้โอนในวันเวลาดังกล่าวหรือในกรณีที่ผู้ให้เช่าอาคารดังกล่าวในข้อ 1.  ไม่ยอมให้มีการโอนสิทธิการเช่า    คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายให้ถือว่าสัญญานี้เป็นอันยกเลิกโดยจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายต่อกัน
           ข้อ  4.  สำหรับค่าเช่าที่ผู้โอนค้างผู้ให้เช่าก็ดี   ผู้รับโอนต้องเป็นผู้รับผิดชอบอีกทั้งยินยอมชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  เกี่ยวกับค่าธรรมเนียม   หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดขึ้นจากการโอนและการรับโอนสิทธิตามสัญญานี้ผู้รับโอนจะเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งสิ้น
           สัญญานี้ได้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความตรงกัน ซึ่งคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความของสัญญานี้ดีโดยตลอดแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญ
                                                                                                       
                               ลงชื่อ……………………………………ผู้โอน
                               ลงชื่อ…………………………………….ผู้รับโอน           
                               ลงชื่อ……………………………………พยาน                           
                               ลงชื่อ……………………………………พยาน

ผู้แสดงความคิดเห็น ทนายความ ลีนนท์ วันที่ตอบ 2010-10-11 13:53:18[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล