ReadyPlanet.com


จะสู้อย่างไรดี


ถ้าทำสัญญาประนีประนอมยอมความแล้ว มีเหตุสุดวิสัยซึ่งอธิบายได้ ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติได้ แต่ศาลยังคงสั่งบังคับคดีทั้งที่ได้ชี้แจงแล้ว จะสู้ต่ออย่างไรดีคะ จะยื่นอุทธรณ์ได้อย่างไรหรือไม่



ผู้ตั้งกระทู้ ผู้อับจนหนทาง :: วันที่ลงประกาศ 2012-05-28 13:38:37


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3340148)

กฎหมายห้ามอุทธรณ์คำพิพากษา ในกรณีที่คู่ความทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันต่อหน้าศาล เพราะการทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันในศาลนั้นเป็นเจตนาของคู่ความทั้งสองฝ่าย ดังนั้นจึงไม่อาจอ้างเหตุสุดวิสัยได้หรอกครับ และข้อเท็จจริงของผู้ถามให้มาบรรทัดเดียว คงอธิบายเกินไปกว่นี้ไม่ได้ เลยยกกฎหมายที่เกี่ยวข้องห้ามอุทธรณ์มาให้พิจารณาด้านล่างนี้

มาตรา 138 ในคดีที่คู่ความตกลงกันหรือประนีประนอมยอม ความกันในประเด็นแห่งคดีโดยมิได้มีการถอนคำฟ้องนั้น และข้อตกลง หรือการประนีประนอมยอมความกันนั้นไม่เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ให้ศาลจดรายงานพิสดารแสดงข้อความแห่งข้อตกลงหรือการประนี ประนอมยอมความเหล่านี้ไว้ แล้วพิพากษาไปตามนั้น
ห้ามมิให้อุทธรณ์คำพิพากษาเช่นว่านี้ เว้นแต่ในเหตุต่อไปนี้
(1) เมื่อมีข้อกล่าวอ้างว่าคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฉ้อฉล
(2) เมื่อคำพิพากษานั้นถูกกล่าวอ้างว่าเป็นการละเมิดต่อบทบัญญัติ แห่งกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน
(3) เมื่อคำพิพากษานั้นถูกกล่าวอ้างว่ามิได้เป็นไปตามข้อตกลง หรือการประนีประนอมยอมความ
ถ้าคู่ความตกลงกันเพียงแต่ให้เสนอคดีต่ออนุญาโตตุลาการ ให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ มาใช้บังคับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ทนายความลีนนท์ วันที่ตอบ 2012-07-24 11:18:21



[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล